Poland

Warszawa ciągle jest magnesem dla firm

Debaty ekonomiczne

Warszawa latami pracowaa na swoje uniwersalne, przycigajce inwestorw atuty, ktre mimo dynamicznie zmieniajcej si sytuacji cigle stanowi o jej mocnej pozycji na midzynarodowym rynku

shutterstock

Cho model pracy zmienia si obecnie z biurowego na hybrydowy, to stolica Polski nadal wygrywa infrastruktur, logistyk oraz dostpnoci talentw.

Partnerem debaty jest Standard Chartered

Jakie mog by dla Warszawy skutki upowszechnienia si zdalnej pracy iedukacji? Jakie miasto dostrzega zagroenia iszanse? Jaki wpyw na decyzje firm olokalizacji biur firm moe mie praca zdalna? M.in. otych zagadnieniach rozmawiali eksperci podczas zorganizowanej przez Rzeczpospolit" wsplnie ze Standard Chartered Polska debaty Wyzwania dla Warszawy jako centrum biznesowego iedukacyjnego wnowej rzeczywistoci".

Odporno miasta

Oswojej ocenie sytuacji miasta inajwaniejszych wyzwa mwi Micha Olszewski, zastpca prezydenta m.st. Warszawy. Pojawienie si Covid-19 jest sytuacj niezwyk. Pokazaa ona, e miasta nie s przygotowane na tego typu gwatowne zmiany. Wplanowaniu miast funkcjonuje paradygmat miasta odpornego (ang. resilence), czyli zdolnego do radzenia sobie zturbulencjami, np. skutkami zmian klimatycznych. Jednak wtym roku wmiasta uderzy nowy kryzys ispowodowa, e musimy by odporni wnowym obszarze iotwarci na zmiany wplanowaniu, aby jak najlepiej przygotowa si na tego typu kryzysy powiedzia Micha Olszewski.

Drug kwesti, gdzie widzimy zagroenia, jest to, e by moe cz inwestorw nie bdzie wstanie znale strategii na okres przejciowy ibdzie rezygnowa np. zmiejsc pracy. Na razie zmiany na rynku pracy nie s znaczce, gdy mamy 2,4-, 2,5-proc. stop bezrobocia, co nadal jest bardzo dobrym wskanikiem. Na pocztku obawialimy si, e we wrzeniupadzierniku bdziemy mie wysokie bezrobocie. Ale tak si nie stao. Trzeci kwesti, ktra jest istotna dla zrozumienia szans izagroe, jest rozwj infrastruktury. Tu niewtpliwie Covid odsoni saboci infrastruktury teleinformatycznej. Itu widzimy rol wyspecjalizowanych firm, bo ta infrastruktura powinna by wdobrej kondycji, by zapewni sprawn prac na wypadek kolejnego zamroenia gospodarki wymienia Micha Olszewski.

Jak dotd Warszawa jako gospodarka wychodzi zkryzysu obronn rk. Cho jako miasto mierzymy si zwyzwaniami, m.in. jeli chodzi outrzymanie stabilnoci finansw publicznych wbudecie miasta. Niemniej gospodarczo wyglda to lepiej, ni przewidywali eksperci. Cho trzeba jasno powiedzie, e Warszawa iPolska nie byy wsytuacji, wktrej doszoby do zatrzymania rozwoju gospodarczego, awanie ztym mamy do czynienia wprognozach na przyszy rok wskaza wiceprezydent Warszawy.

Due orodki, takie jak Warszawa, przez lata budoway swoj pozycj, rozwijay handel igospodark. Przycigay ludzi, ktrzy chcieli uczestniczy wrozwoju gospodarczym bd stawa si czci rozwijajcego si wiata nauki. Jednak wostatnich latach moemy obserwowa trend decentralizacji tradycyjnej dziaalnoci. Tak jest np. whandlu: poza centrami miast powstaj parki handlowe. Ludzie ju wczeniej korzystali te ze zdalnej pracy wtrybie hybrydowym: czciowo zdomu, czciowo wbiurze pracowao wielu moich znajomych zarwno tutaj, jak iwLondynie czy innych lokalizacjach zwrcia uwag Rowena Everson, dyrektor zarzdzajca (CEO), Standard Chartered wPolsce. Dodaa, e ten tryb uznaje za najbardziej przyszociowy model pracy.

Pytanie, jak te procesy bd przebiega ico bd oznacza dla takich miast jak Warszawa. Jaki bd miay wpyw na szkolnictwo wysze iprac. Moim zdaniem nie przejdziemy cakowicie na model online, lecz bdziemy mieli do czynienia zmodelem hybrydowym. Myl, e jestemy wbardzo interesujcym punkcie zwrotnym. Procesy, ktre ju si dziay, teraz zdecydowanie przyspieszyy. Ciekawe, jak miasta bd sobie znimi radzi zaznaczya.

Liczy si kreatywno

Prof. Andrzej K. Komiski, honorowy prezydent Akademii Leona Komiskiego, nawiza do okrelenia miasta odpornego, mwic, e Warszawa jest niezwyka pod tym wzgldem, bo po II wojnie wiatowej odrodzia si jak feniks zpopiow. Jest miastem penym ycia, hiperaktywnym ipotraficym si dostosowa do nowych wyzwa. Idokadnie ztym bdziemy mie teraz do czynienia przewidywa. Doda, e zamiast nowej normalnoci" widzi raczej przeduony okres turbulencji, ktry pandemia tylko przyspieszya inasilia.

Jedyna rzecz, ktra jest mniej lub bardziej pewna, jest taka, e przyszo zostanie zdominowana przez niepewno. Iwtym kontekcie Warszawa to miejsce idealne, poniewa jest doskonale nastawiona na przetrwanie, nawet wnajbardziej ekstremalnej sytuacji. To miasto pene innowacyjnoci, ktra pochodzi zinterakcji pomidzy kreatywnymi sektorami: biznesem, sztuk inauk. Wszystkie te sektory s obecne wyciu naszego miasta, jakkolwiek zmienia si modus operandi oceni prof. Andrzej K. Komiski. Wyzwaniem jest stworzenie platform wymiany dowiadcze midzy wspomnianymi kreatywnymi sektorami miasta. Ijest to jedno znajwaniejszych zada dla wadz, ktre pozwoli przeku zagroenie wszans doda.

Pytany oprzyszo uczelni wyszych wduych miastach wdobie nauki zdalnej podkrela, e przejcie wtryb online oznacza, e warszawskie uczelnie konkuruj ztopowymi wiatowymi uniwersytetami, ktre oferuj wysokiej jakoci studia online od lat. Wyrazi przekonanie, e stoeczne uczelnie maj potencja intelektualny iadministracyjny, aby rozwija dobrej jakoci ofert nauki zdalnej. Podkreli jednoczenie, e stworzenie wartociowej dla studentw oferty online wymaga znacznych inwestycji wsprzt idostosowanie metod pedagogicznych do tego trybu.

Czy wobecnych okolicznociach biznes nadal wybraby Warszaw na miejsce prowadzenia dziaalnoci? Zdecydowanie tak odpowiedziaa Rowena Everson i wskazaa, e skada si na to wiele przyczyn. Wrd nich bardzo wana jest dostpno talentw. Nasze analizy poprzedzajce decyzje olokalizacji globalnego centrum usug biznesowych na zachodniej pkuli trway kilka lat. Szukalimy miejsca, gdzie znajdziemy specjalistw zinteresujcych nas dziedzin. Ite talenty znalelimy na polskim rynku, wWarszawie podkrelia. Wrd innych atutw wymienia dobrze rozwinit infrastruktur transportow itechnologiczn.

Mira Kantor-Pikus, partner wdziale rynkw kapitaowych Cushman & Wakefield, take wskazywaa, e niektre firmy wybieraj Warszaw na miejsce dziaalnoci.

Przyczyn jest wiele, gwn s wysokie kwalifikacje pracownikw. Jeden znaszych klientw mia centra usug wIndiach iRumunii, jednak zdecydowa si na relokacj do Warszawy. Jak wskazywa, cho koszty pracy s tu wysze, to jako ikultura pracy s nieporwnywalnie lepsze. To wdugiej perspektywie jest dla firm kluczowe, owiele waniejsze ni obecne wydarzenia zwizane zpandemi podkrelia.

Wspomniaa rwnie, e praca zdalna moe powodowa czasowe zmniejszenie zapotrzebowania firm na cz posiadanych powierzchni biurowych, co moe skutkowa renegocjacjami umw najmu. Dodaa, e zmiany sposobu pracy powoduj wzrost zainteresowania inwestorw instytucjonalnych inwestycjami wnieruchomoci mieszkaniowe na wynajem. Praca inauka zdomu sprawiaj, e spdzamy wnim wicej czasu, awic jako ipowierzchnia naszych nieruchomoci zaczynaj mie wiksze znaczenie, ni gdy du cz dnia spdzalimy wbiurach czy na uczelni mwia.

Zgodzia si ztez, e wiodcym modelem bdzie ten czcy prac zdaln zprac wbiurze. Dodaa jednak, e nie dla kadego praca zdomu jest korzystna. Modzi pracownicy, wchodzcy na rynek pracy, maj problemy zuzyskaniem odpowiedniego wsparcia, czsto nie wiedz, kogo onie prosi. Dlatego firmy bd korzysta zbiur, by ludzie mogli si ze sob komunikowa idzieli dowiadczeniami, azdomu bd pracowa ludzie najbardziej dowiadczeni wskazaa.

Katalizator zmian

Jak powiedziaa Agnieszka Kulikowska, partner wPage Executive, pandemia staa si katalizatorem zmian, pokazaa, e owiele wicej pracy, ni dotychczas zakadano, mona wykonywa zupenie zdalnie. Askoro mona wiadczy j np. zdomu wLondynie, mona by potencjalnie wiadczy j zdomu lub biura wbardziej efektywnej kosztowo Warszawie. Jest to szansa dla miasta pod ktem outsourcingu kolejnych usug, teraz iwprzyszoci.

Dodaa, e rozwaajc lokalizacje centrw usug, trzeba bra pod uwag stan infrastruktury. Jak ujawnia, Indie sprawdziy si przy pracy wbiurach, ale klienci majcy tam operacje borykaj si zproblemami typu przerwy wdostawach energii czy braki wdostpie do internetu wmomencie masowej pracy zdalnej. Wsytuacji, gdy na globalnym rynku usug Warszawa oceniana jest wramach jednego koszyka potencjalnych lokalizacji m.in. zIndiami, wniektrych dziedzinach wykazalimy lepsze przygotowanie do wiadczenia takich usug mwia Agnieszka Kulikowska. Ona take wskazaa na powszechne siganie po hybrydowy model pracy.

Pawe Panczyj, Strategy & Business Development Director wABSL, wkontekcie pracy zdalnej iwspomnianego zjawiska decentralizacji zwrci uwag, e cigle przychodzimy do biur, nawet jeli s wypenione tylko wpoowie.

Jeli wemiemy pod uwag produktywno ludzi pracujcych zdomu, 54 proc. firm nie zauwayo adnej rnicy. Znaczny odsetek wskazuje nawet na jej wzrost przy pracy zdalnej. Zatem wspomniana decentralizacja miast moe by raczej wyzwaniem dla wadz miejskich ni dla nas. Poniewa my patrzymy na to zperspektywy tego, jak pracujemy, ito jest najwaniejszy KPI (ang. Key Performance Indicator, kluczowy wskanik efektywnoci red.) kadej firmy. Gdy kto prowadzi przedsibiorstwo, chce by pewien, e zaoone cele biznesowe zostan osignite podkreli Pawe Panczyj.

Oczywicie cigle pojawiaj si wyzwania, dotyczce np. bezpieczestwa pracownikw, ktrzy wnowej rzeczywistoci nadal staraj si bardzo dobrze pracowa. Ale pracuj coraz duej, aobecna niepewna sytuacja odciska si mocno na ich psychice. Dlatego szefowie naszych firm staraj si realizowa zaoone cele biznesowe iogromn wag przywizuj rwnie do wsparcia swoich pracownikw akcentowa ekspert.

Partnerem debaty jest Standard Chartered

Football news:

Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?
Gerard Pique: Extending a contract and signing a burofax are two different things. I defended the Interests of the team
Thibaut Courtois: Messi and Ronaldo are some of the best players in history
Jack Wilshere: Everyone thinks I'm 30-31, not 28. I Feel like I can still do a lot
Pierre-Emerick Aubameyang: Africa deserves better, deserves justice
Adrian on van Dijk's injury: Pickford had almost no chance to block the shot-only to cause an injury. You can't make such tackles