Poland

Warsaw Trade Tower z prestiżowym certyfikatem

materia³y prasowe

Nale¿¹cy do Globalworth 208-metrowy wie¿owiec przy ul. Ch³odnej w Warszawie otrzyma³ certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent.

Do tej pory Warsaw Trade Tower (WTT) móg³ siê pochwaliæ certyfikatem BREEAM In-Use na poziomie Very Good. - Nowa ocena Excellent i punktacja 76,1 proc. to jeden z efektów modernizacji budynku. Od momentu nabycia WTT w II kw. 2019 roku przeznaczyliœmy ju¿ na ten cel kilkadziesi¹t milionów z³otych, a to dopiero czêœæ z planowanych prac zwi¹zanych z tym biurowcem – zapowiada Globalworth w komunikacie.

Podczas certyfikacji WTT ocenie poddano osiem elementów: zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materia³y, odpady, wykorzystanie terenu i ekologia oraz zanieczyszczenia. Najwy¿sz¹ punktacjê WTT otrzyma³ w kategoriach Materials (100 proc.), Waste (100 proc.) i Health & Wellbeing (97 proc.). - Szczególnie ten ostatni parametr jest istotny z punktu widzenia najemców i ich pracowników. Dziêki temu mog¹ mieæ pewnoœæ, ¿e korzystaj¹ z najwy¿szej jakoœci œrodowiska pracy – podkreœlaj¹ przedstawiciele Globalworth.

- Certyfikat BREEAM z ocen¹ Excellent to kolejny etap podnoszenia jakoœci WTT do najwy¿szych biurowych standardów. Dotychczas przeznaczyliœmy na ten cel ju¿ kilkadziesi¹t milionów z³otych i efekty tej inwestycji s¹ ju¿ widoczne – komentuje Maciej Kamiñski z Globalworth Poland. - W przygotowaniu mamy te¿ kolejne ulepszenia techniczne i funkcjonalne, w tym z zakresu proptech. W bliskiej perspektywie zaowocuj¹ one wyniesieniem naszego wie¿owca na podium najlepszych budynków biurowych w Polsce – zapowiada.

Warsaw Trade Tower to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najwy¿szych biurowców w Warszawie. Licz¹ca 42 piêtra, 208 m wysokoœci i ponad 45 tys. mkw. powierzchni biurowej wie¿a zlokalizowana jest przy ulicy Ch³odnej na Woli, w pobli¿u skrzy¿owania ulicy Towarowej i alei Solidarnoœci oraz stacji drugiej linii metra Rondo Daszyñskiego. W kwietniu 2019 r. nieruchomoœæ uzupe³ni³a portfolio Globalworth – inwestora biurowego w Europie Œrodkowo-Wschodniej. W Warsaw Trade Tower siedzibê ma firma ubezpieczeniowa AXA, a tak¿e m.in. American Express, Avanssur, Leroy-Merlin i Mattel. Najemcy maj¹ do dyspozycji ponad 400 miejsc parkingowych.

Football news:

Dzyuba supported Pyotr Yan on the eve of the fight with Sterling at UFC 259
Simeone on the title race: They said that Real Madrid and Barca have no chance, but look where they are now
Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)