Poland

Waran. Nowa koncepcja rosyjskiego lotniskowca

RADAR Przemys³ obronny

Waran. Rys./NPKB.

Wizja uniwersalnego okrêtu morskiego Waran. Rys./NPKB.

Newskie biuro projektowo-konstrukcyjne (NPKB, Niewskoje projektno-konstruktorskoje biuro) z Sankt Petersburga ujawni³o projekty koncepcyjne nowych okrêtów lotniczych.

NPKB opracowa³o dwa nowe projekty du¿ych okrêtów lotniczych. Pierwszym jest uniwersalny okrêt morski (UMK, uniwiersalnyj morskoj korabl) kryj¹cy siê pod kryptonimem Waran. Drugim zaœ uniwersalny okrêt desantowy (UDK, uniwiersalnyj diesantnyj korabl). Sk¹pe informacje o tych jednostkach pojawi³y siê w materiale poœwiêconym 90. rocznicy utworzenia biura, które obchodzone jest 18 stycznia, udostêpnionym agencji TASS.

UMK Waran to koncepcja nowego okrêtu lotniczego z ci¹g³ym pok³adem startowym. Jednostkê cechuje siê wysokim stopniem automatyzacji i mo¿liwoœci¹ wspó³pracy z powietrznymi systemami bezza³ogowymi. Waran mo¿e zabieraæ do 24 za³ogowych samolotów wielozadaniowych, szeœæ œmig³owców i do 20 bezza³ogowych statków powietrznych. Wypornoœæ okrêtu wynosiæ ma ok. 45 000 ton, d³ugoœæ ca³kowita ok. 250 m, szerokoœæ 65 m, a zanurzenie do konstrukcyjnej linii wodnej 9 m. Waran mia³by osi¹gaæ prêdkoœæ do 26 wêz³ów.

Wypornoœæ perspektywicznego œmig³owcowca desantowego UDK wynosiæ mia³aby ok. 30 000 ton. D³ugoœæ jednostki siêgaæ 220 m, szerokoœæ 42 m, a zanurzenie do KLW wynosi ok. 7 m. Desantowiec by³by w stanie rozwin¹æ prêdkoœæ ok. 24 wêz³ów. Na pok³adzie lotniczym okrêtu znajduje siê siedem l¹dowisk œmig³owców.

Newskie biuro projektowo-konstrukcyjne jest znane z projektowania najwiêkszych okrêtów, które zbudowany dla sowieckiej Marynarki Wojennej (WMF, Wojenno-Morskoj F³ot). W kontekœcie wspomnianych tu nowych projektów okrêtów lotniczych UDM i UDK, trzeba wspomnieæ:

Najnowszym zrealizowanym projektem du¿ych okrêtów z NPKB jest 11711. Wed³ug projektu powsta³y dwa desantowce typu Iwan Grien. Trwa te¿ budowa powiêkszonej pary okrêtów tego typu, maj¹cych w wersji eksportowej oznaczenie proj. 11711E Kajman.

Co ciekawe, projekt uniwersalnych okrêtów desantowych (œmig³owcowców) nr 23900, których budowê rozpoczêto w stoczni „Zaliw” w Kerczu 20 lipca ub.r., powsta³ w Zielonodolskim biurze projektowo-konstrukcyjnym (ZPKB, Zielenodolskoje projektno-konstruktorskoje biuro) z Zielonodolska w Tatarstanie. Pokona³ on m.in. œmig³owcowiec Laguna opracowany w NPKB.

Football news:

Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona
Messi has 22 (18+4) points in 23 games for Barca in La Liga
Nemanja Matic: For Manchester United, every game is a final. We will lose points - it will be difficult to catch up with City