Poland

Walmart wycofuje broń ze sklepów. Obawia się reakcji wyborców

Walmart sprzedaje broñ w po³owie ze swoich 4700 sklepów na terenie USA

AFP

Walmart, gigant handlu detalicznego w USA, w tym tygodniu usun¹³ ze swoich sklepów wszystkie rodzaje broni. Chce w ten sposób zapobiec ewentualnym kradzie¿om, gdyby po og³oszeniu wyników wyborów prezydenckich dosz³o do zamieszek i w³amañ.

Walmart, w³aœciciel sieci 4700 sklepów w Stanach Zjednoczonych, sprzedaje broñ w oko³o po³owie z nich.

Klienci nadal mog¹ j¹ kupowaæ, ale wy³¹cznie na ¿¹danie. Nie znajd¹ jej ju¿ na pó³kach.

To nie pierwsza taka decyzja firmy. Osttani raz Walmart wycofa³ broñ do magazynów wiosn¹, po zabójstwie czarnoskórego George'a Floyda, ususzonego przez policjanta podczas interwencji w Minenapolis. Dosz³o wówczas do potê¿nych demonstracji przeciwko brutalnoœci policji, które rozla³y siê nie tylko na wiele miast w Stanach Zjednoczonych, ale i na œwiecie.

Powodem, dla którego w tym tygodniu usuniêto broñ ze sklepów Walmartu, jest obawa o reakcje na wynik trwaj¹cych wyborów prezydenckich, które w formie korespondencyjnej trwaj¹ ju¿ od kilku miesiêcy, a tradycyjne rozpisane s¹ na 3 listopada.

O reelekcjê walczy Donald Trump, który ju¿ zapowiedzia³, ¿e  zaskar¿y wynik wyborów, jeœli znacz¹co przegra wœród wyborców g³osuj¹cych korespondencyjnie (na 8 dni przed wyborami z tej metody oddania g³osu skorzysta³o ju¿ a¿ 62 miliony Amerykanów). Rywalem kandydata republikanów jest demokrata Joe Biden, który w sonda¿ach wygrywa. Wed³ug sonda¿u dla "The Dallas Morning News" o kilka punktów procentowych wyprzedza Trumpa nawet w Teksasie, gdzie od 44 lat wygrywa³ kandydat republikanów.

Walmart, mimo ¿e ograniczy³ swoj¹ ofertê w tym zakresie, wci¹¿ sprzedaje broñ. W zesz³ym roku wycofa³ ze sprzeda¿y amunicjê, która mo¿e byæ u¿ywana w karabinach pó³automatycznych i pistoletach rêcznych. By³ to efekt strzelaniny w sklepie Walmartu w El Paso w Teksasie, w wyniku której zginê³y 23 osoby.

Po strzelaninie w liceum w Parkland w 2018, która kosztowa³a ¿ycie 17 osób,  roku firma podnios³a minimalny wiek umo¿liwiaj¹cy zakup broni - z 18 na 21 lat.

Tymczasem rok 2020 w Stanach Zjednoczonych jest rekordowy, jeœli chodzi o zakup broni palnej. W okresie od stycznia do lipca sprzedano 12,1 mln sztuk broni - o 72 proc. wiêcej ni¿ w tym samym okresie roku poprzedniego.

Football news:

Koeman on 4:0 with Dynamo Kyiv: Today was the Barcelona we want to see
Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record