Poland

Walka z wirusem w wydaniu rosyjskim

materia³y prasowe

Mieli nosa ci Rosjanie. Jeszcze w 2019 r. nakrêcili serial opowiadaj¹cy o epidemii groŸnej odmiany grypy. Ich wirus nie przypomina jednak koronawirusa. Nie pozbawia wêchu i smaku. Najpierw podra¿nia p³uca, potem oœlepia, a nastêpnie okrutnie zabija. I to w ci¹gu czterech dni od zaka¿enia! Rozpowszechnia siê drog¹ kropelkow¹ i nie przejmuje panuj¹cymi na wschodzie mrozami. Nie zwraca te¿ uwagi na dzia³ania pañstwa, które bez powodzenia otacza kordonami sanitarnymi kolejne ogniska choroby. W efekcie w³adzê w kraju stopniowo przejmuj¹ zbrojne bandy. Dochodzi do morderstw, gwa³tów i kradzie¿y. Prawo przestaje obowi¹zywaæ.

Twórcy „Ku jezioru" nie pokazuj¹ zmian zachodz¹cych w spo³eczeñstwie, nie œledz¹ dzia³añ polityków czy naukowców. Wol¹ skupiæ siê na w¹skiej grupie osób próbuj¹cych przetrwaæ w nowej rzeczywistoœci. To mieszkañcy podmoskiewskiego osiedla domków jednorodzinnych powi¹zani doœæ skomplikowanym uk³adem towarzyskim. Siergiej mieszka z Ann¹, swoj¹ now¹ kochank¹, która wychowuje cierpi¹cego na zespó³ Aspergera Miszê. Swojego syna Antona mê¿czyzna rzadko kiedy widuje, gdy¿ ¿ona utrudnia mu z nim kontakty. Najczêœciej spotyka siê wiêc z nowobogackim s¹siadem Leonidem, którego nowa ¿ona spodziewa siê dziecka, a nastoletnia córka Polina sprawia k³opoty wychowawcze.

Pojawienie siê wirusa Siergiej przyjmuje z zaniepokojeniem. Cenzurowane relacje telewizyjne uœwiadamiaj¹ mu, ¿e dzieje siê coœ z³ego. Jednak dopiero powrót dawno niewidzianego ojca zmusza go do dzia³ania. Razem z s¹siadem i ca³¹ rodzin¹ rusza ku tytu³owemu jezioru i po³o¿onej na nim ...

Football news:

Mourinho on 4-1 with Palace: Good week. At half-time, he said he was happy to concede a goal, the players thought I was crazy
Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined