Poland

Wakacyjne noclegi tanieją, Polacy rezerwują. „Pobijemy rekord”

Fot. Pixabay

Ferie nie wypali³y, Polacy myœl¹ wiêc o wakacjach. – Ju¿ teraz osi¹gnêliœmy poziom dwóch trzecich zesz³orocznych rezerwacji na lipiec i sierpieñ – raportuj¹ Noclegi.pl. Rosn¹ce zainteresowanie wakacjami i bonem turystycznym to dla bran¿y nadzieja na wyjœcie z zapaœci.

Im bli¿ej koñca obostrzeñ epidemicznych (obowi¹zuj¹ do 31 stycznia), tym wiêksze zainteresowanie wyjazdami – pisze portal rezerwacyjny Noclegi.pl.

– Polacy nastawiaj¹ siê na wakacyjny urlop poza domem w 2021 roku. Jeœli ruszy turystyka, nie wykluczamy, ¿e pobijemy rekord. Ju¿ teraz osi¹gnêliœmy poziom dwóch trzecich rezerwacji z lipca i sierpnia 2020 roku – mówi ekspertka portalu Natalia Jaworska, cytowana w komunikacie.

Jak podkreœla, zwiêkszone zainteresowanie mo¿e wynikaæ z ni¿szych cen noclegów. Hotelarze najwyraŸniej postanowili powalczyæ o goœci cen¹. Obecnie mo¿na zarezerwowaæ miejsce noclegowe taniej ni¿ w zesz³ym roku. Na przyk³ad œrednia cena jednodniowego wakacyjnego pobytu w Zakopanem spad³a o ponad jedn¹ trzeci¹, z 61 do 40 z³otych od osoby, w Karpaczu zaœ z 77 do 53 z³otych. Taniej jest te¿ nad morzem. W Ko³obrzegu wakacyjny nocleg dla jednej osoby kosztowa³ w zesz³ym roku œrednio 72 z³ote, teraz jest to 51 z³otych. W Gdañsku spadek œredniej ceny jest nieco mniejszy – z prawie 80 do 70 z³otych za noc.

– Oznacza to, ¿e za tygodniowy wyjazd do Zakopanego czteroosobowa rodzina zap³aci w tym roku 1120 zamiast 1708 z³otych. To spora ró¿nica, a jeœli wzi¹æ pod uwagê dodatek w postaci bonu turystycznego, oferta ta staje siê dostêpna dla wielu rodzin – wylicza Natalia Jaworska. – Widzimy zreszt¹ coraz wiêksze zainteresowanie bonem turystycznym. W po³owie stycznia zanotowaliœmy wzrost p³atnoœci za noclegi bonem o 140 procent z tygodnia na tydzieñ – dodaje.

– Przyzwyczailiœmy siê do wyje¿d¿ania, a teraz po prostu za tym têsknimy. Widaæ to w naszej ankiecie zrealizowanej poprzez media spo³ecznoœciowe. Na otwarte pytanie „Dok¹d chcesz wyjechaæ” najwiêcej osób odpowiedzia³o „Dok¹dkolwiek” – podkreœla ekspertka portalu.

Football news:

Koeman on Griezmann in reserve: This is not a punishment. Next to Messi, we needed someone faster than Antoine
It seemed that the best goal of the weekend was scored by Lisakovich. But after half an hour, he was eclipsed by Krychowiak - a crazy shot at the near nine from the half-moon Подарки
Nikolic was sent off for arguing with the referee over a CSKA penalty. He got two yellows in 10 seconds
Ronald Koeman: Barcelona must win every game. Proud of the team
Gerard Pique: I'm proud of Barca. The team showed that they are still alive
Guardiola on 20 consecutive wins: One of the major achievements of his career, given the schedule, the pandemic
Lopetegui received a yellow card, demanding to remove Messi in the match Sevilla - Barcelona