Poland

Wady pracy zdalnej. Naprawdę jest bardziej wydajna?

Ekonomia

Pracuj¹c z domu, czêsto mamy poczucie, ¿e poœwiêcamy sprawom zawodowym znacznie wiêcej czasu ni¿ w biurze. Niekiedy to wina nie najlepszej organizacji pracy, ale warto te¿ dogadaæ siê z szefem, by nie dzwoni³ po godzinach...

Wraz z pogorszeniem siê sytuacji pandemicznej coraz wiêcej Polaków wraca na pracê zdaln¹. I choæ mamy ju¿ doœwiadczenia z wiosennego lockdownu, to niektóre aspekty home office wci¹¿ mog¹ byæ dla nas wyzwaniem. Tak wynika choæby z najnowszego raportu „Zaanga¿owanie w czasie pandemii. Wp³yw Covid-19 i zdalnego trybu pracy na efektywnoœæ polskich firm". Raport, przygotowany przez MC2 Innovations we wspó³pracy z firm¹ rekrutacyjn¹ Hays Poland oraz SWPS, „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza.

Czytaj tak¿e: Firmy id¹ na rêkê rodzicom. Praca zdalna mo¿e byæ trudna

S¹ zalety, ale i wady

Okazuje siê, ¿e Polacy dosyæ entuzjastycznie oceniaj¹ swoj¹ w³asn¹ efektywnoœæ i zaanga¿owanie podczas pracy w domu. Doceniaj¹ te¿ zalety home office – s¹ zadowoleni, ¿e nie musz¹ doje¿d¿aæ do biura, ¿e maj¹ poczucie elastycznoœci i swobody.

– Ale z drugiej strony sygnalizowane jest przeci¹ganie czasu pracy, zniechêcenie brakiem równowagi praca–dom czy po prostu stres wynikaj¹cy z izolacji – zauwa¿a Anna Stre¿yñska, prezes zarz¹du MC2 Innovations.

Badanie wykaza³o, ¿e a¿ dla 43 proc. pracuj¹cych zdalnie Polaków najwiêkszym wyzwaniem jest utrzymanie work-life balance, a z kolei 37 proc. doskwiera brak bezpoœrednich kontaktów ze wspó³pracownikami. Spora grupa badanych wskazuje te¿, ¿e ma poczucie ci¹g³ego bycia w pracy (28 proc.) oraz poczucie izolacji (25 proc.).

Jak zaznacza Anna Stre¿yñska, by praca zdalna w d³u¿szym okresie mia³a pozytywny wp³yw na efektywnoœæ organizacji, musimy nauczyæ siê radziæ sobie z tymi wyzwaniami. Eksperci, z którymi rozmawialiœmy, podkreœlaj¹, ¿e wiele zale¿y od nas samych.

– Praca zdalna niekoniecznie oznacza pracê d³u¿sz¹ ni¿ osiem godzin, ale na pewno sprzyja rozci¹gniêciu jej w ci¹gu dnia, a nawet w nocy – zauwa¿a dr hab. Pawe³ Jurek z Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdañsku. Wed³ug niego, pracuj¹c z domu, przeplatamy obowi¹zki zawodowe z tymi domowymi. – To nasze decyzje, ale generuj¹ niekiedy powa¿ne problemy. Wzrasta poczucie, ¿e pracujemy znacznie wiêcej, choæ nie zawsze tak jest. Zacieraj¹ siê te¿ granice miêdzy prac¹ a ¿yciem prywatnym. Sprzyja to przepracowywaniu siê, co w konsekwencji obni¿a jakoœæ naszego ¿ycia – ostrzega Jurek.

Usun¹æ rozpraszacze

– Nasze badania pokaza³y, ¿e prawie 70 proc. osób pracuj¹cych zdalnie wykonuje w czasie pracy inne, niezwi¹zane z obowi¹zkami zawodowymi, czynnoœci – zauwa¿a Katarzyna Merska, koordynator ds. komunikacji Gumtree.pl. Najczêœciej jest to ogl¹danie telewizji czy surfowanie po internecie. Niemal¿e po³owa kobiet w pracê zawodow¹ wplata sprz¹tanie mieszkania oraz opiekê nad dzieæmi. Z kolei mê¿czyŸni deklaruj¹, ¿e robi¹ sobie d³u¿sze przerwy.

Co z tym mo¿emy zrobiæ?

– Przede wszystkim nale¿y postawiæ na skupienie na obowi¹zkach zawodowych. Praca zdalna wymaga dyscypliny i konsekwentnego pozbycia siê z otoczenia wszelkich „rozpraszaczy" w postaci chocia¿by w³¹czonego telewizora – radzi Merska. Karolina Lis, mened¿er w Hays Poland, podsuwa kilka praktycznych pomys³ów pomagaj¹cych utrzymywaæ samodyscyplinê. Jak przypomina, rytm dnia pracy zdalnej ró¿ni siê od tego w biurze, dlatego niezbêdne jest opracowanie nowych zasad dzia³ania.

Codzienny re¿im

Jedn¹ z podstawowych zasad home office powinno byæ ustalenie œcis³ych godzin pracy i wstawanie o jednej, okreœlonej godzinie. I co wa¿ne – wstawaæ trzeba wczeœniej ni¿ piêæ minut przed w³¹czeniem komputera. – Potrzebujemy czasu na zwyk³e, proste czynnoœci zwi¹zane z normaln¹ codziennoœci¹ dnia pracy. I co istotne, przeœl¹ one do mózgu sygna³, ¿e wszystko jest tak jak zawsze, ¿e „idziemy" do pracy – mówi te¿ Justyna S³awik, mened¿er w agencji zatrudnienia Randstad Polska.

– Dobr¹ praktyk¹ jest równie¿ sporz¹dzanie listy zadañ do wykonania w okreœlonym dniu, z uwzglêdnieniem rzeczywistego czasu niezbêdnego do ich realizacji. Pozwala to nie tylko dostrzec poczynione postêpy, ale równie¿ skoncentrowaæ siê na priorytetach – radzi Karolina Lis. Trzeba przy tym pamiêtaæ, ¿e zwykle jesteœmy w stanie zapanowaæ nad ok. 60 proc. czasu pracy, co oznacza, ¿e trzeba zostawiæ sobie przestrzeñ na sytuacje nag³e i nieoczekiwane.

Budzik pomo¿e

– Pamiêtajmy te¿ o przerwach – na ka¿d¹ godzinê powinno przypadaæ dziesiêæ minut przerwy – podkreœla Justyna S³awik. W pilnowaniu tego mo¿e nam pomóc budzik w telefonie – warto ustawiæ sobie w nim przypomnienia. Budzik mo¿e te¿ nam pomóc w utrzymywaniu skupienia. – Osobom, które maj¹ za to problem z koncentracj¹, polecam system 20-minutowych sekwencji skupienia. Nastawy sobie zegarek pocz¹tkowo w³aœnie na 20 minut i starajmy siê przez ten czas maksymalnie skoncentrowaæ na pracy. Za ka¿dym kolejnym razem stopniowo wyd³u¿amy ten czas – wyjaœnia Justyna S³awik.

– Jeœli ju¿ mamy wyznaczony harmonogram pracy, musimy siê go trzymaæ, oddzielaj¹c obowi¹zki zawodowe oraz domowe. Zupe³nie jak przed pandemi¹, gdy rytm dnia regulowa³y wyjazdy do biura – zaznacza Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

Umowa z szefem

Zdaniem Inglota najlepiej (jeœli mamy tak¹ mo¿liwoœæ) przeznaczyæ jeden pokój na swoje biuro. Pozwoli to skupiæ siê na zadaniach i odci¹æ od domowych spraw. Warto te¿ porozmawiaæ z domownikami o naszych potrzebach podczas pracy w domu i ustaliæ z nimi zasady zachowania. To wa¿ne, bo zdarza siê, ¿e nawet doroœli cz³onkowie rodzin nie zawsze do koñca rozumiej¹, ¿e home office to praca, a nie jakaœ forma urlopu.

Samodyscyplina pomo¿e w takiej organizacji pracy, by nie przed³u¿a³a siê w nieskoñczonoœæ. Co jednak jeœli to szef po czêœci wymusza na nas pracê po godzinach?

Eksperci podkreœlaj¹, ¿e czasami, zw³aszcza w sytuacjach kryzysowych, jak¹ jest pandemia, d³u¿sze pozostanie przy komputerze jest niezbêdne. – Mimo to wa¿ne jest, aby nie przekraczaæ pewnych granic. Warto postawiæ na otwart¹ komunikacjê i wspólnie z prze³o¿onym spróbowaæ ustaliæ pewne zasady – podkreœla Karolina Lis.

Technologie mog¹ pomóc

D³ugotrwa³y brak bezpoœrednich kontaktów ze wspó³pracownikami i prze³o¿onymi jest jednym z najpowa¿niejszych wyzwañ pracy zdalnej. Mo¿e to doprowadziæ do utraty poczucia wiêzi miêdzy pracownikiem a firm¹ i w konsekwencji do spadku zaanga¿owania i motywacji. Tu najlepszym i jedynym podczas pandemii rozwi¹zaniem jest zastosowanie komunikacji wirtualnej. – Warto wprowadziæ regularne spotkania skupione na budowaniu relacji – radzi dr Kaja Prystupa-Rz¹dca, ekspertka z Akademii Leona KoŸmiñskiego. – Mo¿na te¿ stworzyæ na komunikatorze internetowym wirtualn¹ kuchniê. Ka¿dy, kto ma ochotê na pogaduchy, mo¿e wejœæ na ten kana³. Warto inwestowaæ w online'owe dzia³ania team buildingowe. Budowanie relacji online wymaga znacznie wiêkszego wysi³ku ni¿ w biurze i jest bardziej czasoch³onne. Nie mo¿na jednak o nim zapomnieæ, inaczej pracownicy zaczn¹ odchodziæ, a ci, co zostan¹, stan¹ siê mniej efektywni – podkreœla ekspertka ALK.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca