Poland

W USA będzie sezon polowań na Wielką Stopę?

Podobizna Wielkiej Stopy w parku w Kolorado

Alexander Migl, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Justin Humphrey, zasiadaj¹cy w Izbie Reprezentantów Kongresu stanu Oklahoma, zaproponowa³ ustawê wprowadzaj¹c¹ sezon polowañ na Wielk¹ Stopê - mityczne, humanoidalne zwierzê, które wed³ug niepotwierdzonych nigdy relacji ¿yje w Górach Skalistych.

Humphrey zaproponowa³ wprowadzenie sezonu polowañ na Wielk¹ Stopê, aby zwiêkszyæ liczbê turystów przybywaj¹cych do jego okrêgu wyborczego, w sk³ad którego wchodz¹ m.in. zalesione obszary gór Ouachita, gdzie co roku organizowany jest festyn poœwiêcony mitycznej istocie.

Wed³ug polityka wydawanie pozwoleñ na polowanie na Wielk¹ Stopê mo¿e zachêciæ turystów do odwiedzania Oklahomy.

- Ustanowienie sezonu polowañ i wydawanie pozwoleñ na polowanie myœliwym, którzy chc¹ polowaæ na Wielk¹ Stopê, przyci¹gnie wiêcej osób do naszej piêknej czêœci stanu - stwierdzi³ Humphrey.

Humphrey doda³, ¿e ma nadziejê na ustanowienie nagrody w wysokoœci 25 tysiêcy dolarów dla myœliwego, który pochwyci Wielk¹ Stopê.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7