Poland

W UE bardziej opłaca się być na emeryturze niż młodym

Dochód osoby w wieku 16-24 lata to obecnie niemal 90 proc. tego, co zarabia w Unii Europejskiej osoba w wieku 25-49 lat. A jednoczeœnie to zaledwie 80,3 proc. dochodu 65 plus! Generalnie dochody tych najm³odszych s¹ œrednio bli¿sze temu, co osi¹gaj¹ osoby w œrednim wieku. Ale takie porównanie pokazuje te¿, gdzie lepiej byæ m³odym ni ¿ starym. A takich krajów jest sporo. Z wyliczeñ Krzysztofa Kutwy, analityka Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, ¿e najbardziej m³odzi przebijaj¹ dochody emerytów na £otwie, stanowi¹c ponad 142 proc. emerytury. Na Litwie jest to 137 proc. Wysokie dochody (albo niskie emerytury), przekraczaj¹ce 100 proc. dochodów 65+, s¹ jeszcze w Bu³garii, na Malcie, w Estonii, Czechach, Chorwacji, na S³owenii, w Belgii, Irlandii, Niemczech, na Cyprze i S³owacji. Na Wêgrzech dochody s¹ niemal identyczne. Potem zaczynaj¹ siê kraje, które œredni¹ obni¿aj¹. Jest wœród nich Polska - 98,9 proc. na korzyœæ seniorów. Najgorzej m³odym jest w Luksemburgu - ich dochód to oko³o 72 proc. emerytury.

Porównanie dochodów najm³odszych z tym, co osi¹gaj¹ osoby w œrednim wieku. Œrednia dla UE jest bliska 90 proc. Najbli¿sza 100 procentom jest w Austrii, niewiele gorsza na S³owenii. Najgorzej jest w Rumunii - nieca³e 77 proc. W Polsce Eurostat wyliczy³, ¿e dochody osób w wieku 16-24 stanowi¹ 81 proc. tego, co osi¹ga osoba w wieku 25-49 lat.

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result