Poland

W TFI rośnie oferta funduszy złota

Finanse

Shutterstock

Doœæ skromna czêœæ krajowego rynku funduszy powiêksza siê ju¿ po raz trzeci w tym roku. Tym razem nowy fundusz z³ota pojawi³ siê w ofercie TFI Allianz Polska. Przy wyborze warto jednak zwracaæ uwagê na koszty.

TFI Allianz Polska dokona³o w³aœnie kilku istotnych zmian w palecie funduszy, g³ównie d³u¿nych.

Jedna z nich polega jednak na przekszta³ceniu Allianz Surowców i Energii (11,4 mln z³ aktywów na koniec wrzeœnia) w Allianz Akcji Rynku Z³ota, zarz¹dzany przez Grzegorza Pra¿mo. Przypomnijmy, ¿e wczeœniej w tym roku pojawi³y siê ju¿ dwa nowe fundusze z³ota: jeden w ofercie Generali Investments TFI, a drugi uruchomiony przez Esaliens TFI. Allianz Akcji Rynku Z³ota przed przekszta³ceniem inwestowa³ w tytu³y uczestnictwa innych, zagranicznych funduszy surowców. Teraz bêdzie funduszem zarz¹dzanym bardziej aktywnie – w portfelu znajd¹ siê akcje spó³ek, które poszukuj¹, wydobywaj¹, przetwarzaj¹ b¹dŸ handluj¹ metalami szlachetnymi (z³oto, a tak¿e srebro, pallad, platyna). Mo¿e te¿ inwestowaæ w inne fundusze polskie lub zagraniczne szukaj¹ce zysków na rynku metali szlachetnych. Nowy fundusz TFI Allianz nie ma benchmarku, natomiast op³ata za zarz¹dzanie wyniesie 3 proc. Przypomnijmy, ¿e jest to dziœ maksymalny poziom takiej op³aty. Z czasem ma siê on jednak – zgodnie z rozporz¹dzeniem – zmniejszyæ do 2 proc. (najpóŸniej od pocz¹tku 2022 r.).

Krajowe fundusze surowców, w tym z³ota, maj¹ bardzo ró¿n¹ charakterystykê. Dla przyk³adu, powsta³y w po³owie stycznia Generali Z³ota (op³ata za zarz¹dzanie równie¿ siêgaj¹ca 3 proc. aktywów rocznie) sk³ada³ siê w po³owie roku w 71 proc. z innych funduszy. Na czele pod wzglêdem udzia³u w portfelu znajdowa³ siê VanEck Vectors Gold Miners ETF, a wiêc popularny fundusz pasywny z³ota. Warto zauwa¿yæ, ¿e nabywaj¹c taki produkt bezpoœrednio, koszty dla uczestnika wynosz¹ jedynie 0,52 proc. rocznie (bez prowizji za zakup).

O ile Generali Z³ota sk³ada siê z wielu instrumentów, o tyle Esaliens Gold jest przyk³adem funduszu funduszy – ponad 90 proc. aktywów, siêgaj¹cych blisko 27 mln z³, to jednostki Franklin Gold and Precious Metals Fund. W tym przypadku op³ata za zarz¹dzanie wynosi 1 proc., natomiast ca³kowite koszty ograniczaj¹ siê do 1,82 proc. Esaliens Gold pobiera nieco wiêcej, bo 2,5 proc., za zarz¹dzanie. £¹czne koszty bêd¹ jednak wy¿sze – w ubieg³ym roku, czyli przed zmian¹ strategii z Esaliens Globalnych Zasobów, wynios³y one 4,03 proc.

Fundusze z³ota oferuj¹ tak¿e PKO TFI, Investors TFI, Quercus TFI i Superfund TFI. Investor Gold Otwarty dzia³a od koñca 2008 r. i dot¹d zgromadzi³ blisko 0,6 mld z³ aktywów. Ponad 80 proc. portfela, zgodnie ze stanem z po³owy roku, stanowi³y jednostki funduszy pasywnych na z³oto. Op³ata sta³a siêga jednak 3 proc., a koszty ³¹czne rosn¹ do 3,89 proc. Ten sam wskaŸnik w Quercus Gold, który stara siê zyskiwaæ na wycenie m.in. poprzez kontrakty terminowe na z³oto, wynosi 3,61 proc. Op³ata za zarz¹dzanie w PKO Akcji Rynku Z³ota siêga 2,1 proc., natomiast ³¹czne koszty w zesz³ym roku – 2,15 proc. Jego portfel sk³ada siê z oko³o 20 pozycji akcji spó³ek z rynku metali szlachetnych.

Ten rok, podobnie jak poprzedni, sprzyja inwestycjom w z³oto i fundusze metali szlachetnych. Œrednia stopa zwrotu od stycznia to 23 proc., a za ubieg³e trzy lata zbli¿a siê do 60 proc. W 2018 r. fundusze z³ota przynios³y jednak œrednio 11,6 proc. straty.

Football news:

Holand continues to insist that he is a monster. Fastest in the history of the Champions League scored 15 goals (and added 16)
Koeman on the victory over Dynamo Kyiv: We achieved our goal-we reached the playoffs
Solskjaer on 4:1 with Istanbul: Manchester United played intensely, enjoyed the match. We want to be 1st in the group
Forward Ferencvaros Troll Cristiano: celebrated a goal in his style. Ronaldo responded with a goal and a very angry look
Morata scored 5 goals in 4 games in the Champions League for Juve. His best result is 5 in 12 games in the 2014-15 season
Holand has scored 15 goals in the Champions League the fastest. 7 games better than the record
Ludicrous omission of the Champions League match: the Brugge forward did not want to transfer to the bus, and he was kicked out