Poland

W sklepie jesteśmy inni

pexels.com

Ró¿nice w zwyczajach zakupowych kobiet i mê¿czyzn wcale siê nie zmniejszaj¹. Pandemia spowodowa³a, ¿e czêœæ z nich jeszcze mocniej siê zaznaczy³a.

Z danych GfK Polonia, które „Rzeczpospolita" opisuje jako pierwsza, wynika, ¿e p³eæ jest du¿ym czynnikiem ró¿nicuj¹cym postawy zakupowe. Ogó³em kobiety oczekuj¹ wiêkszej personalizacji w produktach i us³ugach – chêtniej wybieraj¹ oferty dopasowane do ich potrzeb. Wa¿niejsza ni¿ dla mê¿czyzn jest dla nich relacja ceny do jakoœci oraz przywi¹zanie do marek.

Eko dla kobiet

– Kobiety czêœciej przejawiaj¹ postawy eko, przywi¹zuj¹c znacznie wiêksz¹ wagê do ochrony œrodowiska, a co za tym idzie, to w³aœnie do kobiet bardziej przemawiaj¹ produkty w opakowaniach wielokrotnego u¿ytku czy zdatne do recyklingu – mówi Dominika Grusznic-Drobiñska, dyrektor ds. marketing & consumer intelligence w GfK. – Na ich postawy bardzo mocno wp³ynê³a tak¿e pandemia. Koniecznoœæ pogodzenia pracy zdalnej z obowi¹zkami domowymi sprawi³a, ¿e jeszcze czêœciej ni¿ dotychczas poszukuj¹ rozwi¹zañ, które mog¹ u³atwiæ ¿ycie – dodaje. W ostatnich miesi¹cach zdecydowanie wzros³o zainteresowanie aplikacjami, inteligentnymi urz¹dzeniami AGD oraz e-zakupami.

Na rynku widaæ wyraŸn¹ tendencjê do niepodkreœlania ró¿nic typu p³eæ w zachowaniach zakupowych.

– Kwestia to¿samoœci p³ciowej we wspó³czesnym dyskursie zajmuje wiele miejsca i jest traktowana jako sprawa indywidualna ka¿dego z nas, a najnowsze trendy, np. w modzie czy na rynku kosmetyków, id¹ w kierunku tworzenia produktów genderless, unisex, genderfluid, czyli tzw. neutralnych p³ciowo, zarówno jeœli chodzi o estetykê, jak i sam sk³ad/zapach produktu – mówi Jolanta Tkaczyk, ekspertka w dziedzinie marketingu i zachowañ konsumenckich z Akademii Leona KoŸmiñskiego.

– Bywa jednak, ¿e firma œwiadomie chce pozycjonowaæ produkt jako kobiecy, np. piwo, samochód czy telefon, nadaj¹c mu estetykê, która stereotypowo jest postrzegana jako bardziej kobieca, czyli np. w przypadku piwa smakowego s³odsze czêsto w³aœnie opisuje siê jako piwa kobiece – dodaje.

Ryzykowna gra

Czasem mo¿e to firmie pomagaæ zdobyæ zainteresowanie – tak jak w przypadku klocków dla dziewczynek (goldie blocks), które powsta³y po to, aby zachêcaæ dziewczynki do zabawy. Mówi siê o tzw. femvertising, czyli reklamie, która ma trafiaæ do kobiet. Potrzeba ta nie jest przypadkowa, wed³ug badañ GroupM 79 proc. szefów agencji reklamowych to mê¿czyŸni i zrozumienie potrzeb i oczekiwañ po³owy konsumentów jest kluczowe, jeœli chce siê skutecznie reklamowaæ produkty. – Kobiety zarabiaj¹ coraz wiêcej i przede wszystkim robi¹ wiêcej zakupów ni¿ mê¿czyŸni. Bardziej zwracaj¹ uwagê na sk³ad produktu, wa¿niejsze s¹ dla nich aspekty ekologiczne, dzia³anie na rzecz lokalnej spo³ecznoœci – mówi Tkaczyk.

– Nale¿y traktowaæ kobiety i mê¿czyzn jako klientów, którzy podejmuj¹ inne decyzje, kupuj¹ w inny sposób oraz maj¹ inne potrzeby i oczekiwania (czasami wobec tego samego produktu) – zauwa¿a Mariusz WoŸniakowski z Wydzia³ Zarz¹dzania Uniwersytetu £ódzkiego. – W zakresie promocji sprawa wydaje siê prosta, jeœli mamy do czynienia z du¿¹ korporacj¹, która w swoim portfolio ma wiele marek adresowanych do ró¿nych odbiorców (w tym w podziale na kobiety i mê¿czyzn). Wówczas kampaniê promocyjn¹ nale¿y ukierunkowaæ na gusta konkretnej p³ci – dodaje.

Czasem mog¹ siê pojawiaæ w¹tpliwoœci natury etycznej. Na przyk³ad firma promuj¹ca markê kosmetyków do k¹pieli przeznaczon¹ dla kobiet w dzia³aniach reklamowych bêdzie podkreœlaæ, i¿ promuje naturalne piêkno kobiet, rezygnuj¹c z przesadnie szczup³ych modelek. Ale promuj¹c inn¹ markê (np. dezodorantów) dla mê¿czyzn, przedstawi rolê kobiety przedmiotowo, z podtekstem seksualnym. Zarówno jeden, jak i drugi przypadek mo¿e siê spotkaæ z akceptacj¹ grup docelowych.

Football news:

Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?
Writer Stephen Fry on the Premier League clubs in the Super League: Six clubs have achieved what no politician has managed-united the whole of Europe in an aversion to greed and stupidity
Rooney on the Super League's founding clubs: Their bosses are not stupid, let's see what they offer. Manchester United is trying to develop
UEFA and the top clubs need each other too much. Even if Super League is inevitable, the current plan is too raw