Poland

W przyszłym tygodniu prawo jazdy zostawimy w domu

Jeszcze tylko przez pó³tora tygodnia kierowcy musz¹ woziæ ze sob¹ prawo jazdy. Od 5 grudnia bêd¹ mogli je mieæ w telefonie.

Od 5 grudnia br. blankiet prawa jazdy nie bêdzie wiêc wymagany podczas policyjnej kontroli, natomiast dane kierowcy bêd¹ przez Policjê sprawdzane bezpoœrednio w centralnej ewidencji kierowców.

Zmiany s¹ elementem tzw. pakietu deregulacyjnego dla kierowców. Wprowadzi³a je ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. To w niej zapisano, ¿e trzy miesi¹ce po podpisaniu przez ministra cyfryzacji odpowiedniego komunikatu zniknie obowi¹zek wo¿enia ze sob¹ prawa jazdy.

Prawo jazdy bêdzie dostêpne w aplikacji mObywatel. Ju¿ teraz kierowca znajdzie tam m.in. mPojazd, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu.

Z tego rozwi¹zania mog¹ korzystaæ w³aœciciele i wspó³w³aœciciele pojazdów. A wiêc wszyscy ci, którzy s¹ zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów itd.

Us³uga pokazuje informacje o obowi¹zkowym ubezpieczeniu OC pojazdu – w tym nazwê ubezpieczenia, seriê i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant. Ma³o tego, jeœli nie pamiêtacie o terminach wa¿noœci posiadanego ubezpieczenia lub zbli¿aj¹cego siê przegl¹du pojazdu – aplikacja na 30 dni przed terminem wygaœniêcia OC lub przed koñcem wa¿noœci badania wyœwietli Wam komunikat z przypomnieniem.

W mPojeŸdzie znajduj¹ siê tak¿e dane pojazdu: markê i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

Wraz z mPrawem Jazdy w mObywatelu pojawi siê tak¿e mo¿liwoœæ sprawdzenia od rêki liczby punktów karnych.

Aplikacja mObywatel jest bezp³atna. Mo¿na j¹ pobraæ ze sklepu Google Play lub AppStore. Bezpieczeñstwo korzystania z niej gwarantuje m.in. profil zaufany - bez niego nie mo¿na jej uruchomiæ.

Football news:

Real Madrid are confident that PSG will demand 150 million euros for Mbappe. Madrid is not ready to pay so much
Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal