Poland

W Polsce zmarło ponad 36 tys. zakażonych koronawirusem

Koronawirus SARS-CoV-2

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Liczba potwierdzonych wynikami badañ przypadków koronawirusa w Polsce wzros³a do 1 489 512, zaœ przypadków œmiertelnych do 36 054 - poda³o Ministerstwo Zdrowia, informuj¹c o 6 789 nowych zaka¿eniach i œmierci 389 osób, u których testy wykaza³y SARS-CoV-2, w tym 97 z powodu COVID-19 bez stwierdzonych wczeœniej chorób wspó³istniej¹cych.

Najnowsze dane resortu zdrowia mówi¹, ¿e z powodu zaka¿enia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 hospitalizowanych w Polsce jest 14 120 osób - w ci¹gu doby liczba pacjentów spad³a o 476, to najwiêkszy dobowy spadek od miesi¹ca.

Czytaj tak¿e: Czy szczepionka przeciw COVID-19 zatrzymuje transmisjê wirusa? Niedzielski: Nie ma dowodów

Liczba zaka¿onych koronawirusem pacjentów pod³¹czonych do respiratorów w polskich szpitalach wynosi 1 414. Kwarantann¹ z uwagi na SARS-CoV-2 objêto 176,8 tys. osób. Od pocz¹tku epidemii ozdrowia³o ponad milion 246 tysiêcy zaka¿onych.

Dowiedz siê wiêcej: Koronawirus w Polsce. Pacjentów z COVID-19 najmniej od 91 dni

W œrodowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowa³o, ¿e testy potwierdzi³y zaka¿enie nowym koronawirusem u kolejnych 6 789 osób.

Nowe przypadki dotycz¹ wszystkich województw: mazowieckiego (934), wielkopolskiego (656), pomorskiego (636), kujawsko-pomorskiego (634), œl¹skiego (623), warmiñsko-mazurskiego (435), zachodniopomorskiego (401), ³ódzkiego (392), ma³opolskiego (359), lubelskiego (358), dolnoœl¹skiego (343), podlaskiego (317), podkarpackiego (182), lubuskiego (174), opolskiego (105), œwiêtokrzyskiego (97).

"143 zaka¿enia to dane bez wskazania adresu, które zostan¹ uzupe³nione przez inspekcjê sanitarn¹" - poda³ resort w komunikacie.

Liczba nowych przypadków koronawirusa jest o 47,46 proc. wy¿sza ni¿ dzieñ wczeœniej i o 1,9 proc. ni¿sza ni¿ w poprzedni¹ œrodê.

Czytaj tak¿e: Minister zdrowia: Jestem przeciwnikiem otwarcia hoteli

Ministerstwo Zdrowia przekaza³o, ¿e z powodu COVID-19 zmar³o 97 osób, a z powodu wspó³istnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmar³y 292 osoby. £¹czna liczba zgonów, 389, jest najwy¿sza od 21 stycznia.

Wed³ug danych z 26 stycznia, w naszym kraju pod k¹tem koronawirusa przebadano ponad 8,42 mln próbek pobranych od ponad 8,14 mln osób. W ci¹gu ostatnich siedmiu dni badano œrednio 39,8 tys. próbek dziennie.

Czytaj tak¿e: Doradca premiera ds. COVID: Umiera tylko dwa razy wiêcej ludzi ni¿ normalnie

We wtorek ministerstwo informowa³o o kolejnych 4 604 zaka¿eniach i 264 zgonach, w poniedzia³ek o 2 419 przypadkach i œmierci 38 osób.

W sumie koronawirusa wykryto w naszym kraju u 1 489 512 osób, 36 054 zaka¿onych zmar³o.

Koronawirus SARS-CoV-2, znany wczeœniej jako 2019-nCoV po raz pierwszy pojawi³ siê w Wuhan prawdopodobnie w po³owie listopada 2019 roku.

Pierwszym du¿ym ogniskiem epidemii koronawirusa by³ targ z owocami morza w Wuhan, który w³adze zamknê³y 1 stycznia w zwi¹zku z rozpowszechnianiem siê choroby.

Na pocz¹tku stycznia w³adze Chin oficjalnie przyzna³y, ¿e zachorowania w Chinach powoduje nowy wirus z rodziny koronawirusów - wirusów odzwierzêcych (inne znane wirusy z tej rodziny to m.in. SARS i MERS).

Istnieje hipoteza, ¿e wirus przeniós³ siê ze zwierz¹t na cz³owieka w wyniku jedzenia miêsa dzikich zwierz¹t: nietoperzy, wê¿y lub ³uskowców.

Objawy COVID-19, choroby wywo³ywanej przez koronawirus to gor¹czka, kaszel, ból miêœni, os³abienie. W ponad 80 proc. przypadków przebieg choroby jest ³agodny i przypomina przebieg grypy.

W grupie podwy¿szonego ryzyka w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa s¹ osoby starsze lub cierpi¹ce na choroby przewlek³e. Zara¿enie siê wirusem ma natomiast zwykle bardzo ³agodny przebieg u dzieci.

Football news:

Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result
Only Raul and Casillas were younger than Vinicius when they played their 100th match for Real Madrid
Zidane on the draw with Sociedad: We lost two points. We had obvious moments in the first half
Wolverhampton defender Kilman is ready to play for the Ukrainian national team. Earlier it was reported that he can choose Russia
Pochettino on the new remontade with Barca: In football, even the unthinkable is possible, but we are positive
Real Madrid snapped a 5-game winning streak with a draw with Sociedad
Neymar is likely to miss the Barcelona game. PSG don't want to take any chances