Poland

W pandemii liczy się kompleksowość i zrozumienie celów klienta

Firma

materia³y prasowe

RK Legal jako jedyna na rynku ³¹czy prawn¹ obs³ugê przedsiêbiorstw z kompleksowym zarz¹dzaniem wierzytelnoœciami. Ofertê opart¹ na tych dwóch filarach dzia³alnoœci uzupe³nia spó³ka RK RODO – wyspecjalizowana w ochronie danych osobowych. O tym, jak takie po³¹czenia siê sprawdzaj¹, mówi¹ za³o¿yciele kancelarii, adwokaci: Micha³ R¹czkowski i Micha³ Kwieciñski.

- Lubicie niestandardowe modele biznesowe. Zarówno po³¹czenie obs³ugi korporacyjnej i wierzytelnoœci, jak i kompleksowoœæ oferty RK RODO nie s¹ powszechne na polskim rynku. Dlaczego siê na nie zdecydowaliœcie?

MICHA£ R¥CZKOWSKI: Rzeczywiœcie, zaczêliœmy klasycznie od obs³ugi firm. Postawiliœmy na budowanie zaufanego, sprawdzonego zespo³u i rozwijanie us³ug prawnych, których biznes najbardziej potrzebuje. Nasz Departament Wsparcia Biznesu i Sporów S¹dowych ma dziœ bogate doœwiadczenie w prawie handlowym, prawie spó³ek, a tak¿e M&A oraz silny zespó³ prawa pracy. Departament Nieruchomoœci obs³uguje z kolei procesy inwestycyjne i transakcje.

Kiedy ten segment dzia³a³ stabilnie, postanowiliœmy spróbowaæ czegoœ nowego. Z bran¿¹ wierzytelnoœci zwi¹zaliœmy siê w 2010 r. Uznaliœmy, ¿e zebranie pod jednym brandem wszystkich us³ug dotycz¹cych procesu odzyskiwania nale¿noœci – od etapu polubownego po egzekucjê komornicz¹ – bêdzie dla klientów du¿ym u³atwieniem.

£¹czymy wiêc wiedzê prawnicz¹ z przeszkolonym w odpowiedni sposób dzia³em call center, zespo³em analitycznym i s¹dowo-egzekucyjnym. Przychodz¹c do nas klient wie, ¿e otrzymuje kompleksow¹ obs³ugê zarówno w obszarze B2B, jak i B2C, realizowan¹ wed³ug najwy¿szych bran¿owych standardów.

- Czy status kancelarii pomaga w prowadzeniu procesów windykacyjnych?

MICHA£ KWIECIÑSKI: Jesteœmy przekonani, ¿e tak. Klienci, którzy do nas przychodz¹, wiedz¹, ¿e to prawnicy nadzoruj¹ ca³y proces. Tak¿e w obszarach windykacji polubownej i kontaktu z klientem. Dziêki temu maj¹ pewnoœæ przestrzegania procedur, standardów jakoœci i kodeksów etycznych. To wa¿ne zw³aszcza dla du¿ych korporacji, dzia³aj¹cych zgodnie z miêdzynarodowymi politykami i rozumiej¹cych, jaki wp³yw na wizerunek spó³ki ma odpowiednie prowadzenie procesów windykacyjnych.

MR: To prawda, ale fakt, ¿e jesteœmy kancelari¹, a nie spó³k¹, dzia³a tak¿e na osoby, które maj¹ niesp³acone nale¿noœci wobec naszych klientów, i to dwutorowo. W kontakcie z nami maj¹ z jednej strony wiêksze zaufanie, s¹ bardziej otwarci, bo wiedz¹, ¿e rozmawiaj¹ z profesjonalist¹. Z drugiej strony zyskuj¹ przeœwiadczenie, ¿e unikanie kontaktu nie ma sensu, bo jako prawnicy doprowadzimy sprawê do koñca na kolejnych etapach – s¹dowym czy egzekucyjnym.

- Du¿o w swoich materia³ach mówicie o roli IT w obs³udze klientów. Czy naprawdê ten obszar ma a¿ tak du¿e znaczenie dla us³ug prawnych?

MR: IT rzeczywiœcie odgrywa wa¿n¹ rolê w naszej pracy. Zw³aszcza we wsparciu dzia³añ wierzytelnoœciowych. Z jednej strony nasi klienci musz¹ mieæ pewnoœæ, ¿e przekazane nam dane bêd¹ bezpieczne. Z drugiej liczba spraw, jak¹ obs³ugujemy, to naprawdê ogromne wolumeny. Dlatego od pocz¹tku du¿¹ wagê przywi¹zujemy do rozwijania w³asnych narzêdzi teleinformatycznych usprawniaj¹cych pracê i raportowanie do klienta. W³asny dzia³ IT z³o¿ony ze specjalistów od ochrony danych, programistów i informatyków by³ te¿ przyczynkiem do rozwijania naszej ekspertyzy w obszarze RODO.

- Kiedy w ¿ycie wchodzi³y nowe, europejskie regulacje zwi¹zane z ochron¹ danych osobowych wiele kancelarii powo³a³o specjalne zespo³y dedykowane tej kwestii. Wy poszliœcie o krok dalej i po³¹czyliœcie prawników z informatykami. Dlaczego?

MK: Sposób funkcjonowania dzisiejszych przedsiêbiorstw sprawia, ¿e tematyka ochrony danych wykracza znacz¹co poza kwestie czysto prawne. Nasza dotychczasowa dzia³alnoœæ sprawi³a, ¿e temat danych osobowych i ich odpowiedniej ochrony jest nam bliski zarówno w aspekcie prawnym, jak i teleinformatycznym, a korzystaj¹c z posiadanych kompetencji zdecydowaliœmy siê uruchomiæ szereg komplementarnych us³ug w zakresie zabezpieczenia danych i skupiæ je pod now¹ mark¹ RK RODO.

Uznaliœmy wówczas, ¿e dysponujemy unikatowym na rynku potencja³em, który z powodzeniem mo¿na wykorzystaæ w tym obszarze. Poza prawnikami wyspecjalizowanymi w ochronie danych, w RK Legal od lat posiadamy w³aœnie wspomniany wczeœniej Departament IT, który dba o ochronê danych klientów. Zwykle w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) kancelarie odsy³aj¹ klientów do zewnêtrznych firm partnerskich. U nas dla klienta pracuje jeden zespó³, który doskonale siê rozumie, ma wypracowane sprawdzone schematy dzia³ania. Dziêki temu wspó³praca jest p³ynna, projekty prowadzone ca³oœciowo i spójnie.

MR: Oprócz wdro¿enia procedur RODO oferujemy ca³oœciowe zarz¹dzanie bezpieczeñstwem danych w firmie, szkolenia i regularne audyty pozwalaj¹ce wskazaæ luki w procedurach. Przeprowadzamy ocenê skutków dla ochrony danych (DPIA). W pandemii bardzo popularne okaza³y siê nasze us³ugi zwi¹zane z RODO Emergency – pomoc¹ prawn¹ i IT w przypadku ataku hackerskiego, które przy pracy zdalnej sta³y siê coraz czêstsze.

Du¿ym zainteresowaniem nadal cieszy siê te¿ przygotowanie firmy i pracowników do pracy zdalnej w zespo³ach rozproszonych.

- Praca zdalna okaza³a siê a¿ takim wyzwaniem dla ochrony danych?

MR: Absolutnie! W wielu przypadkach dotychczasowe regulacje istniej¹ce w firmach w zakresie home office okaza³y siê niewystarczaj¹ce. Skala zjawiska zmieni³a siê bowiem diametralnie. Zmieni³a siê tym samym tak¿e ocena ryzyka, szczególnie istotnego w wybranych bran¿ach, jak np. finansowej. Inaczej bowiem ocenia siê ryzyko zwi¹zane z okazjonaln¹ prac¹ zdaln¹ wykonywan¹ przez czêœæ pracowników raz w miesi¹cu, a inaczej regularn¹ pracê poza siedzib¹ firmy ponad po³owy pracowników przetwarzaj¹cych ogromne iloœci informacji poufnych.

Dlatego wprowadzenie obecnie jasnych i szczegó³owych procedur reguluj¹cych pracê zdaln¹ jest ju¿ koniecznoœci¹. Mo¿na oczywiœcie czekaæ na ostateczne regulacje w kodeksie pracy, ale wiêkszoœæ kwestii jest pod k¹tem prawnym ju¿ jasnych. Widzimy, ¿e wielu klientów kancelarii ju¿ teraz zleca nam wprowadzenie odpowiednich zapisów w regulaminach i umowach. Wielu przedsiêbiorców uœwiadamia sobie, ¿e czas na dzia³anie jest ju¿ teraz, nie zaœ np. po pierwszym wycieku danych czy wypadku przy pracy zdalnej.

MK: Coraz wiêcej mówi siê tak¿e o zasadach bezpieczeñstwa danych. Ewentualny wyciek danych nie bêdzie „czeka³" na ostateczny tekst zmian w kodeksie pracy. Wprowadzenia bezpiecznych zasad nie da siê przeprowadziæ bez rzetelnego audytu obecnej sytuacji w ka¿dej firmie i wyeliminowaniu najwiêkszych zagro¿eñ i ryzyk. Kluczowe jest tak¿e przeszkolenie pracowników. Wielu z nich nie wie chocia¿by, jak chroniæ dane na komputerze, z którego korzystaj¹ inni domownicy, jakich programów nie u¿ywaæ przy wysy³aniu danych, na co zwróciæ uwagê przy logowaniu do sieci Wi-Fi. Firmy ju¿ to zauwa¿aj¹. Dlatego w RK RODO opracowaliœmy specjalne szkolenie Don't do IT uœwiadamiaj¹ce pracownikom ich rolê w ochronie danych.

- Co stoi u podstaw dobrych relacji z klientem i dobrej obs³ugi korporacyjnej?

MK: Bez wahania jest to partnerskie podejœcie do klienta. Kiedy zak³adaliœmy biznes, blisko 15 lat temu, zawód prawnika wci¹¿ kojarzony by³ z nobliwym, starszym panem, siedz¹cym za wielkim dêbowym biurkiem, który przesy³a³ wielostronicowe, skomplikowane opinie. Od pocz¹tku chcieliœmy od tego odejœæ. Postawiliœmy na obs³ugê przedsiêbiorstw, ale realizowan¹ w sposób partnerski, z uwzglêdnieniem celów biznesowych przedsiêbiorców.

Zawsze zaczynamy od poznania firmy naszego klienta, jego potrzeb, otoczenia rynkowego i legislacyjnego, w jakim dzia³a. Nasi prawnicy s¹ w bie¿¹cym kontakcie z pracownikami klienta, wspó³pracuj¹ z zespo³em na wielu poziomach organizacji i przede wszystkim jasno siê komunikuj¹. Opinie prawne równie¿ przygotowujemy z uwzglêdnieniem specyficznych potrzeb firm, dla których œwiadczymy us³ugi prawne. Dziêki temu na ich podstawie klienci mog¹ ³atwo podj¹æ najbardziej efektywn¹ decyzjê dla swojego biznesu.

- Czy kiedy w 2006 r. zak³adaliœcie kancelariê adwokack¹, przypuszczaliœcie, ¿e w ci¹gu dekady uda siê Wam zbudowaæ firmê, która zatrudnia 120 osób i wspó³pracuje z najwiêkszymi markami na polskim rynku?

MR: Absolutnie nie, ale od pocz¹tku staraliœmy siê budowaæ z naszymi klientami d³ugofalowe relacje, oparte na zaufaniu i przekonaniu, ¿e wiemy, dok¹d zmierza ich biznes. Mimo du¿ej konkurencyjnoœci na rynku us³ug prawnych, wielu z nich wspó³pracuje z nasz¹ firm¹ nieprzerwanie od kilkunastu lat. To dla nas du¿e wyró¿nienie.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e dobrej oferty nie by³oby bez wartoœciowych ludzi, jakich zatrudniamy. Nasz zespó³ rozwija tê firmê razem z nami. Cieszy to, ¿e decyduje siê na rozwój w naszych strukturach i dzieli siê swoimi pomys³ami. Wiele decyzji biznesowych podejmujemy na podstawie oddolnych rekomendacji naszego teamu i jest to dla nas du¿¹ wartoœci¹.

- Plany na przysz³oœæ?

MR: Ci¹gle szukamy nowych pomys³ów biznesowych, us³ug, które na bazie obs³ugi prawnej moglibyœmy dodaæ do naszej oferty. Chcemy, by klienci mogli znaleŸæ w RK Legal takie wielop³aszczyznowe wsparcie, które prze³o¿y siê na zwiêkszenie efektywnoœci w prowadzeniu biznesu.

Football news:

Lingard scored 8 goals in the Premier League season, repeating his personal best
Antonio Conte: Inter have grown a lot in all aspects in two seasons
Vazquez will miss the rest of Real Madrid's season. He has a sprained cruciate ligament
Mesut Ozil: Real Madrid are the favourites for the La Liga title. Benzema - the best striker of the championship
Bixant Lizarazu: Benzema is one of the best players in the history of French football
A cautious line-up hurt Barca in the first half and forced them to go all-in. Second half = fun
Messi does not score against Real Madrid after Ronaldo's departure to Juve. In the last clasico before the transfer, both scored