Poland

W Nowym Jorku wykryto nowy wariant koronawirusa

Dwa niezale¿ne od siebie zespo³y badawcze zidentyfikowa³y nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2 w Nowym Jorku i w innych czêœciach pó³nocno-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Wariant ten zawiera mutacje, które pomagaj¹ wirusowi unikn¹æ reakcji uk³adu odpornoœciowego.

Jedna z mutacji wykrytych w wariancie z Nowego Jorku to ta sama mutacja, któr¹ wykryto po raz pierwszy w tzw. po³udniowoafrykañskim wariancie koronawirusa (wariant B.1.351). Mutacja E484K sprawia, ¿e wobec wariantu mniej skuteczne s¹ dostêpne obecnie szczepionki na COVID-19.

Badacze z Columbia University Medical Center wskazuj¹, ¿e z ich ustaleñ wynika, i¿ od koñca grudnia do po³owy lutego liczba wykrywanych przez nich zaka¿eñ nowym wariantem - okreœlonym jako B.1.526 - wzros³a o 12,7 proc.

"Ten nowy wariant rozprzestrzenia³ siê wœród naszych pacjentów w ostatnich kilku tygodniach" - pisz¹ badacze z Columbia University Medical Center, których pracami kieruje dr David Ho.

Badacze zwracaj¹ przy tym uwagê, ¿e mutacjê E484K wykryto ju¿ w co najmniej 59 ró¿nych wariantach koronawirusa co oznacza, ¿e mutacja ta pojawia siê niezale¿nie w ró¿nych miejscach USA i na œwiecie w ramach procesu znanego w biologii jako konwergencja - czyli pojawianie siê u niezwi¹zanych ze sob¹ organizmów ¿ywych podobnych cech w odpowiedzi na podobne lub takie same wymagania œrodowiskowe.

Wariant B.1.526 w Nowym Jorku zidentyfikowa³ te¿ zespó³ badaczy z California Institute of Technology.

"Wygl¹da na to, ¿e czêstotliwoœæ jego wystêpowania wzros³a gwa³townie w Nowym Jorku" - pisz¹.

Football news:

Stories from Naguchev: how a loan was taken in his name, how Utkin wanted to give Roma's salary to the caretaker, how Bilan banned a gay scene with a Mexican
Pochettino on Mbappe: I will fight as hard as I can to keep him. PSG wants to keep both him and Neymar
Coach of Slavia pro ban Kudely: He was punished without having proof. I can't believe it. This precedent will play a huge role in the future
Barcelona offered Messi a contract with a salary less than now. It will grow when the crisis passes (RAC1)
Meet the chief of Leipzig: he was involved in athletics, worked at Puma and was an agent of Rangnik
Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients