Poland

W miejskim transporcie dokonuje się ekologiczny przełom

Transport drogowy

materia³y prasowe

W ubieg³orocznych rejestracjach nowych miejskich autobusów przesz³o po³owa pojazdów mia³a ju¿ napêd alternatywny, a co czwarty – elektryczny. Udzia³ tych ostatnich bêdzie siê szybko zwiêksza³.

W miejskim transporcie dokonuje siê ekologiczny prze³om. Liczba elektrycznych autobusów przebi³a poziom 400 i wszystko wskazuje na to, ¿e dalej bêdzie szybko ros³a. Wed³ug bran¿owego serwisu Infobus przewoŸnicy maj¹ ju¿ podpisane umowy na dostawy nastêpnych 257 elektrobusów. Na kolejne 62 uruchomiono przetargi, a dla zakupu 26 pojazdów, które na przetarg czekaj¹, jest zapewnione finansowanie.

Elektryfikacja taboru przyspieszy³a w 2020 r.: na 704 zarejestrowane nowe autobusy miejskie przesz³o po³owa mia³a napêd alternatywny, a co czwarty – elektryczny. W porównaniu z poprzednim rokiem to radykalna zmiana: w ca³ym 2019 r. zarejestrowano 55 elektrobusów, o dziewiêæ mniej z porównaniu z 2018 r. – Jeœli dwa lata temu i rok temu udzia³ elektrycznych autobusów w miejskim rynku wynosi³ 5,6 proc., to teraz wzrós³ do 28,5 proc. – podaje Infobus.

Mniejsi te¿ chêtni

Ten elektryczny skok to zas³uga Warszawy, gdzie Miejskie Zak³ady Autobusowe w koñcu ub.r. sfinalizowa³y gigantyczny kontrakt z Solarisem na dostawê 130 przegubowych pojazdów Urbino 18 electric. W rezultacie Warszawa, maj¹ca teraz 160 elektrobusów, jest drugim po Londynie miastem w UE z najwiêksz¹ liczb¹ takich pojazdów. A to nie koniec: – Po 2022 r. planujemy zakup 100 kolejnych autobusów elektrycznych – zapowiada Karolina Ga³ecka, rzecznik sto³ecznego Urzêdu Miasta.

Ale nie tylko najwiêksze aglomeracje s¹ w czo³ówce elektromobilnego rynku. Wed³ug firmy JMK Analizy Rynku Transportowego wiceliderem jest Zielona Góra, gdzie w koñcu ub.r. jeŸdzi³y 43 elektryczne autobusy. Na trzecim miejscu znalaz³ siê Kraków z 29 elektrobusami, a za nim Jaworzno z 24. Liczba miast z bezemisyjnymi autobusami szybko siê powiêksza, dochodz¹c ju¿ do 40. Przy tym na elektrobusy decyduj¹ siê tak¿e niewielkie miasta, jak Wrzeœnia, Kozienice czy Miechów.

Tempo rozwoju floty elektrobusów w Polsce mo¿e jeszcze przyspieszaæ. – To nieuchronny kierunek, gdy¿ elektryfikacja transportu jest celem zarówno Unii Europejskiej, jak i rz¹du RP – twierdzi Rafa³ Bajczuk, ekspert Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Ustawa o elektromobilnoœci zak³ada, ¿e 30 proc. autobusów miejskich ma byæ elektryczna do 2030 r. – Z kolei w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zaplanowano, ¿e do 2030 r. w miastach powy¿ej 100 tys. mieszkañców ca³a komunikacja publiczna ma przestawiæ siê na pr¹d – dodaje Bajczuk.

Do tej pory motorem napêdzaj¹cym popyt na elektrobusy w polskich miastach, m.in. w Warszawie, by³o unijne wsparcie. Tak¿e Kraków realizuje obecnie du¿y kontrakt na dostawê 50 przegubowych elektrobusów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. Ma byæ sfinalizowany w pierwszej po³owie 2021 r. Ale unijne dotacje z obecnej perspektywy ju¿ siê wyczerpuj¹ i samorz¹dom planuj¹cym nowe zakupy pozostaje teraz pomoc pañstwa – organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej program „Zielony transport publiczny". W zakoñczonym w styczniu pierwszym naborze wniosków o dofinansowanie zakupu bezemisyjnych autobusów ju¿ zarezerwowano ca³¹ pulê wsparcia wartego 1,3 mld z³. Miasta uczestnicz¹ce w programie bêd¹ mog³y zakupiæ 431 zeroemisyjnych autobusów. Skorzysta z niego m.in. krakowskie Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne, które w ubieg³ym miesi¹cu z³o¿y³o wniosek o dofinasowanie zakupu 40 autobusów elektrycznych. – Dziêki temu udzia³ pojazdów elektrycznych w naszej flocie bêdzie spe³nia³ wymagania ustawy o elektromobilnoœci – informuje Rafa³ Œwierczyñski, prezes krakowskiego MPK.

Tymczasem ju¿ wkrótce w miejskim transporcie mog¹ pojawiæ siê autobusy na wodór. Program NFOŒiGW przewiduje 90-proc. dofinansowanie zakupu takich pojazdów. Warszawa chce kupiæ dziesiêæ. Jest nimi zainteresowane równie¿ Bielsko-Bia³a, a tak¿e Kraków, którego MPK prowadzi w tej sprawie rozmowy z Krakowskim Holdingiem Komunalnym, Politechnik¹ Krakowsk¹ i Orlenem, jako potencjalnym dostawc¹ paliwa. – Mamy nadziejê, ¿e dziêki temu w Ma³opolsce powstanie stacja do tankowania autobusów wodorem, co pozwoli nam na wprowadzenie do regularnego ruchu pojazdów zasilanych tym paliwem – mówi Œwierczyñski. Rekordowe zamiary ma natomiast Poznañ, który chce kupiæ 84 wodorowe autobusy. Mia³yby zasiliæ miejsk¹ flotê w latach 2022–2025.

Solaris liderem

Polska nie tylko kupuje, ale przede wszystkim produkuje bezemisyjne autobusy. W UE jesteœmy najwiêkszym eksporterem elektrobusów. Liderem jest Solaris, który w pierwszych trzech kwarta³ach ub.r. dostarczy³ do europejskich miast 242 e-busy. Firma z Bolechowa pod Poznaniem buduje tak¿e autobusy wodorowe – Urbino hydrogen.

Du¿ym eksporterem zelektryfikowanych autobusów jest tak¿e wroc³awska fabryka Volvo Buses. W paŸdzierniku ub.r. ruszy³a produkcja elektrobusów w fabryce MAN Bus w Starachowicach, elektrobusy buduje tak¿e Scania w S³upsku. Nowym graczem na elektromobilnym rynku ma byæ spó³ka ARP E-Vehicles, przejêta od Rafako przez Agencjê Rozwoju Przemys³u.

Mimo ¿e konkurencja roœnie, producenci w Polsce maj¹ przed sob¹ dobre perspektywy. Zdaniem Marka Gawroñskiego, wiceprezesa Volvo Polska ds. relacji z sektorem publicznym, miasta w Europie coraz bardziej koncentruj¹ siê na zrównowa¿onych systemach transportu publicznego, zarówno z perspektywy ochrony œrodowiska, jak i kosztów. – Autobusy elektryczne umo¿liwiaj¹ tworzenie stref zeroemisyjnych, a tak¿e stref ciszy, bo silnik elektryczny pracuje praktycznie bez ha³asu. W³adze lokalne dostrzegaj¹ te korzyœci – podkreœla Gawroñski.

Aleksander Kierecki JMK Analizy Rynku Transportowego

- Za nami najlepszy rok w wykonaniu elektrobusów na polskim rynku. Szczyt zakupów z tegorocznej perspektywy unijnych funduszy przypad³ akurat na czas pandemii, co zapewnia³o elektrykom jeszcze bardziej spektakularny udzia³ w miejskim segmencie, a Solaris Urbino 18 zosta³ obwo³any najchêtniej kupowanym autobusem w Polce. Bior¹c pod uwagê, ¿e elektrobusy s¹ œrednio dwa razy dro¿sze od pojazdów z silnikami diesla to akurat boom ich sprzeda¿y w dobie kryzysu mo¿na uznaæ za paradoks, ale to wynika z charakterystyki autobusowego rynku – tutaj droga od uzyskania dofinansowania przez przetargi i umowy po odbiór gotowych pojazdów trwa nawet dwa – trzy lata. Podobnie bêdzie w przysz³oœci. Ebusy, które maja szanse na dofinansowanie z najnowszego, tegorocznego naboru w ramach programu Zielony Transport Publiczny, prawdopodobnie wejd¹ do eksploatacji najszybciej w 2022 r., a najpewniej w 2023 r. Dlatego tak wa¿ne jest zapewnianie krajowym przewoŸnikom mo¿liwoœæ sta³ej odnowy taboru i to w oparciu o tañsze pojazdy niskoemisyjne, jak np. autobusy LNG / CNG. W przeciwieñstwie do elektrobusów s¹ one w zasiêgu portfela ka¿dej firmy transportowej i ich zakup nie musi siê odbywaæ w oparciu o zewnêtrzne dofinansowania. Niestety, najnowsza wersja ustawy o elektromobilnoœci skutecznie im to uniemo¿liwia, stawiaj¹c miejskim przedsiêbiorstwom ultimatum: albo autobusy wodorowe lub elektryczne albo … nic.

Football news:

Bastian Schweinsteiger: Super League will destroy national championships
Torino President on Super League: Marotta and Agnelli should be ashamed. It's something from Judas. Treachery
Jurgen Klopp: I like that West Ham can play in the Champions League. I don't want it, but I like that they have a chance
Leeds fans booed the Liverpool bus at the entrance to the stadium
Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule