Poland

W medycynie nie wszystko jest oczywiste

szpital

AdobeStock

Czêœæ spo³eczeñstwa ¿yje obecnie spraw¹ Polaka, którego w Wielkiej Brytanii lekarze chc¹ od³¹czyæ od aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie. Zbierane s¹ podpisy, anga¿uj¹ siê politycy i hierarchowie. A wszystko pod naciskiem mediów i z ogromnym baga¿em emocji.

Sprawa zaœ nie jest wcale jednoznaczna. Nikt z nas nie zna dokumentacji medycznej, a jedynie nieliczni s¹ zdolni do tego, by poprawnie j¹ zinterpretowaæ. Wiemy tylko tyle, ¿e mê¿czyzna doœwiadczy³ ciê¿kiego i nieodwracalnego, hipoksemicznego uszkodzenia mózgu. Nie ma zatem – zdaniem wiêkszoœci specjalistów – szans na poprawê jego stanu, a z perspektywy medycznej i bioetycznej mo¿na zadawaæ pytania, czy utrzymywanie pacjenta w tym stanie nie jest uporczyw¹ terapi¹, któr¹ w pewnym momencie nale¿y przerwaæ, i to z troski o dobro pacjenta, a nie z przyczyn utylitarnych. To pierwsza w¹tpliwoœæ, z jak¹ zmagamy siê w tej sprawie. Bez wgl¹du w dokumentacjê, bez wiedzy z zakresu neurologii i wreszcie bez minimalnego zaufania do specjalistów nie jesteœmy w stanie rozstrzygn¹æ, czy decyzja brytyjskich lekarzy, potwierdzona przez s¹dy, jest s³uszna czy te¿ nie.

¯ona i dzieci owego mê¿czyzny zgodzili siê na od³¹czenie go od aparatury podtrzymuj¹cej ¿ycie...

Football news:

Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago
Solskjaer is the only one who beats Guardiola more often than he loses, out of the coaches with 4 + meetings
Manchester United are 22 games in a row without losing in the Premier League on the road. Up to Arsenal's record-5 games