Poland

W maju mieszkańcy Rzeszowa wybiorą nowego prezydenta

SuperGlob/CC 3.0

Na 9 maja wyznaczono datê przedterminowych wyborów prezydenckich w Rzeszowie - wynika z opublikowanego na stronie internetowej Rz¹dowego Centrum Legislacji rozporz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów.

10 lutego z funkcji prezydenta Rzeszowa zrezygnowa³ Tadeusz Ferenc, który kierowa³ miastem nieprzerwanie od 2002 roku. Powodem rezygnacji by³ stan zdrowia, który uleg³ pogorszeniu po zaka¿eniu koronawirusem.

Ferenc jako swojego nastêpcê widzi wiceministra sprawiedliwoœci, polityka Solidarnej Polski Marcina Warcho³a. 

Swojego kandydata planuj¹ wystawiæ równie¿ pozostali rz¹dowi koalicjanci - Prawo i Sprawiedliwoœæ oraz Porozumienie.

Wœród partii opozycyjnych trwaj¹ rozmowy w sprawie mo¿liwoœci wystawienia wspólnego kandydata.

Do 30 marca mo¿na zg³aszaæ komitety wyborcze, a 16 kwietnia mija termin zg³aszania kandydatów. Do 9 maja funkcjê p.o. prezydenta miasta pe³ni Marek Bajdak, dotychczasowy dyrektor wydzia³u nieruchomoœci w Podkarpackim Urzêdzie Wojewódzkim.

Football news:

Klopp on Super League: My opinion hasn't changed. The coach opposed its creation
Leeds players came out for a warm-up before Liverpool in T-shirts with the logo Champions League and the words Achieve it
Neville on Arsenal and Tottenham in Super League: I'd rather watch the San Marino champions. Ridicule
Juventus, Inter and AC Milan have stated that they want to play in Serie A despite joining the Super League
Bayern and Borussia will have 30 days to accept an invitation to the Super League. PSG - 14
Member of the UEFA Executive Committee on the Super League: All 12 clubs need to be kicked out. Players will have the right to terminate their contracts and become free agents
Coach of the Norwegian national team about the Super League: Juventus were knocked out of the Champions League by Lyon, Porto and Ajax, Arsenal and Tottenham are not in the top 30. What the hell are they doing in this tournament?