Poland

W których województwach sytuacja epidemiczna jest najgorsza?

Karetka pogotowia

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Og³aszaj¹c zaostrzenie od soboty obostrzeñ obowi¹zuj¹cych w województwie warmiñsko-mazurskim minister zdrowia Adam Niedzielski powo³a³ siê na wskaŸnik œredniej dobowej liczby zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców.

Od soboty w woj. warmiñsko-mazurskim zamkniête zostan¹ ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wróc¹ do nauki w trybie zdalnym.

Uzasadniaj¹c tak¹ decyzjê minister Niedzielski wskaza³ na wskaŸnik mówi¹cy o œredniej dobowej liczbie zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców.

WskaŸnik ten dla ca³ego kraju wynosi obecnie 20,76 i jest najwy¿szy od 15 stycznia. Jednoczeœnie przy takim poziomie tego wskaŸnika - jak wynika³o z listopadowych deklaracji rz¹du - mo¿liwy mia³ byæ powrót do stref ¿ó³tych i czerwonych.

W województwie warmiñsko-mazurskim wskaŸnik ten jest jednak ponad dwukrotnie wy¿szy od œredniej. W ci¹gu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 4 459 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ci¹gu ostatniego tygodnia zaka¿enia resort zdrowia przypisa³ do konkretnego województwa - red.) co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 44,84 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców.

Drugim województwem z najwy¿szym poziomem tego wskaŸnika jest pomorskie - w ci¹gu tygodnia wykryto tam co najmniej 5 273 zaka¿enia koronawirusem, co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby wykrywano 32,1 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców.

W ¿adnym innym województwie wskaŸnik ten nie przekracza 30. W województwie lubuskim, gdzie w ci¹gu siedmiu dni wykryto co najmniej 1 934 zaka¿enia koronawirusem, wynosi on 27,35.

W województwie kujawsko-pomorskim, w którym wykryto co najmniej 3 768 zaka¿eñ koronawirusem w ci¹gu 7 dni œrednia dobowa liczba zaka¿eñ wynosi 26,01 na 100 tysiêcy mieszkañców.

Najwiêcej zaka¿eñ - w liczbach bezwzglêdnych - wykryto w ci¹gu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (9 480). Œrednia dobowa wynosi tu 24,95 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców.

Na przeciwnym biegunie znajduje siê woj. opolskie, gdzie œrednia dobowych zaka¿eñ koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi 11,43.

W woj. œwiêtokrzyskim œrednia ta wynosi 12,46, a w woj. ma³opolskim 12,94. Niski jest te¿ w województwie lubelskim (14,54) i ³ódzkim (15,72).

Football news:

Coman avoided a serious knee injury in the match with Union and can play against PSG
Tedesco has discovered Promes from a new angle: he is also great between the lines. Grigoryan about the midfielder
Manchester United and Arsenal are Interested in midfielder Fluminense Martinelli, compensation - 40 million euros
Courtois on 2:1 with Barca: Real showed that they can fight
Messi has not scored against Real Madrid since May 2018
Zinedine Zidane: Real Madrid beat Barca deservedly. You can't blame everything on the judge
Ronald Koeman: The referee should have taken a clear penalty. But Barca will have to accept it again