Poland

W jednej kategorii bazary wygrywają z dyskontami

Po ¿ywnoœæ ekologiczn¹ wcale nie chodzimy najchêtniej do szeroko reklamuj¹cych j¹ dyskontów.

¯ywnoœæ ekologiczna zyskuje popularnoœæ i coraz ³atwiej dostaæ j¹ w sieciach handlowych, które regularnie robi¹ akcje promocyjne. Jednak, jak wynika z badania przeprowadzonego przez SGGW, Polacy bio jedzenie najchêtniej kupuj¹ wcale nie w sieciach handlowych czy specjalistycznych sklepach.

Ponad 50 procent ankietowanych konsumentów kupuje ¿ywnoœæ ekologiczn¹ na targowisku lub bazarze. Dopiero na drugim miejscu s¹ sieci dyskontowe, które regularnie reklamuj¹ bio ¿ywnoœæ zarówno marek w³asnych, jak i szerzej znanych producentów. W dyskontach ¿ywnoœæ ekologiczn¹ kupuje oko³o 45 procent ankietowanych. Na wybór sklepów specjalistycznych decyduje siê 42 procent ankietowanych. ¯ywnoœci ekologicznej Polacy szukaj¹ te¿ w sklepach osiedlowych czy bezpoœrednio w gospodarstwach ekologicznych lub u rolników. Wci¹¿ relatywnie niewielkie znaczenie ma kana³ online – tylko 4 proc. kupuje ¿ywnoœæ ekologiczn¹ przez internet. Jednak specjalistyczny serwis sadyogrody.pl spekuluje, ¿e pandemia mo¿e to zdecydowanie zmieniæ.

Niektórzy producenci potwierdzaj¹ zmiany – Farma Œwiêtokrzyska, producent i sprzedawca ¿ywnoœci ekologicznej zauwa¿y³a 135 proc. wzrostu sprzeda¿y przez internet rok do roku.

- W 2020 roku sprzeda¿ produktów ekologicznych w Polsce wzros³a o oko³o 30%. Natomiast w naszym sklepie internetowym w minionym roku zanotowaliœmy podwójny wzrost sprzeda¿y – powiedzia³ serwisowi sadyogrody.pl £ukasz Gêbka, prezes Farmy Œwiêtokrzyskiej.

Z analizy SGGW wynika, ¿e choæ ¿ywnoœæ ekologiczn¹ kupujemy g³ównie na bazarach i targowiskach, to informacji o niej szukamy przede wszystkim w internecie. Wœród g³ównych internetowych Ÿród³em s¹ nie tylko portale poœwiêcone tematyce ¿ywienia czy strony producentów, ale tak¿e sklepy internetowe. Wzrost popularnoœci kana³u online jest wiêc o krok. Badacze ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego zauwa¿aj¹ przy tym, ¿e wci¹¿ wa¿nym Ÿród³em informacji s¹ rodzina i znajomi oraz... etykiety produktów.

W badaniu SGGW pytano, gdzie badani kupuj¹ ¿ywnoœæ ekologiczn¹ przynajmniej raz w miesi¹cu.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7