Poland

W IT coraz trudniej o pierwszą pracę. Kto jest na topie

CYFROWA IT

The article requested cannot be found! Please refresh your browser or go back. (RP,20201124,EKO,311249984,AR).

Shutterstock

Coraz bardziej licz¹ siê kompetencje i doœwiadczenie, coraz mniej miejsce zamieszkania. Najbardziej bolesnego zderzenia z rynkiem pracy doœwiadczaj¹ ci, którzy dopiero startuj¹ w tym zawodzie.

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej œredni wzrost wynagrodzeñ w sektorze IT pocz¹wszy od marca 2020 r. do paŸdziernika wynosi 5–10 proc. Niemal co pi¹ty specjalista deklaruje, ¿e jego zarobki w tym okresie siê zwiêkszy³y – wynika z danych Kodilla.com.

Wa¿ne doœwiadczenie

A mowa tu o kwotach znacz¹co przewy¿szaj¹cych œredni¹ krajow¹. Wed³ug danych No Fluff Jobs (portal z ofertami pracy dla programistów) mediana najni¿szych proponowanych zarobków w przypadku umowy B2B w pierwszym pó³roczu 2020 r. wynios³a 12 tys. z³ (+VAT), podczas gdy rok wczeœniej by³o to 10 tys. z³ (+VAT).

Na najlepsze wynagrodzenia mog¹ liczyæ programiœci znaj¹cy jêzyk Java. Wed³ug danych Sedlak & Sedlak mediana miesiêcznych wynagrodzeñ dla programisty wkraczaj¹cego na rynek pracy wynosi 5,6 tys. z³ brutto na umowie o pracê. Natomiast programista z doœwiadczeniem, w zale¿noœci od rodzaju umowy, zarabia ju¿ znacznie wiêcej: 8,5–11,9 tys. z³. Zarobki seniorów siêgaj¹ 15 tys. z³.

– Trendem, który pojawi³ siê ju¿ na pocz¹tku pandemii i utrzyma³ siê do chwili obecnej, jest spadek zainteresowania firm zatrudnianiem specjalistów na poziomie juniorskim, czyli osób nieposiadaj¹cych doœwiadczenia zawodowego – mówi Agnieszka Grzybowska, mened¿er ds. rekrutacji IT w Experis. Wtóruje jej Fabian Pietras, mened¿er z Antal IT Services.

– Najwiêksze zderzenie z rynkiem pracy prze¿yli dopiero wchodz¹cy na niego m³odzi studenci czy te¿ kursanci przebran¿awiaj¹cy siê. W zwi¹zku z prac¹ zdaln¹ wdro¿enie osób bez doœwiadczenia sta³o siê problematyczne i czasoch³onne. Firmy unika³y zatrudniania kandydatów, których trzeba by³o uczyæ i poœwiêciæ czas na indywidualne, zdalne rozmowy – mówi. Ocenia, ¿e sytuacja trochê siê stabilizuje, bo firmy wypracowa³y ju¿ procesy i „osiad³y” w nowej rzeczywistoœci. Niemniej, znalezienie pierwszej pracy wymaga wiêcej si³, ni¿ by³o to przed marcem 2020 r.

Praca nie zna granic

Galopuj¹ca technologia sprawia, ¿e ca³y czas poszukiwane s¹ osoby z nowymi kompetencjami. To trend, który utrzyma siê wraz z rozwojem digitalizacji, automatyzacji, rozwi¹zañ chmurowych, cyberbezpieczeñstwa i sztucznej inteligencji.

– Przyk³adem mog¹ byæ rozwi¹zania w obszarze fintech. Blockchain, którego rozwój nabierze tempa w najbli¿szych latach ze wzglêdu na techniczne mo¿liwoœci skalowania, zmieni w du¿ej mierze gospodarkê, obni¿aj¹c koszty i skracaj¹c czas transakcji – mówi Iwona Szmitkowska, wiceprezes zarz¹du Work Service. Dodaje, ¿e poszukiwani byli – i s¹ nadal – programiœci, informatycy na stanowiska software developerów, User Experience designerów czy front-end developerów.

Praca zdalna znios³a bariery zwi¹zane z granicami. Firmy szukaj¹ specjalistów równie¿ za granic¹. Do standardowych destynacji, jakimi by³y Ukraina, Turcja czy Indie, do³¹czy³a Bia³oruœ. – Pocz¹tkowy odzew z rynku by³ spory, niestety rosn¹ce restrykcje po stronie rz¹dowej, miêdzy innymi zakaz wyjazdu poza kraj, mocno zmniejszy³y chêæ relokacji – mówi przedstawiciel Antal IT Services.

Globalizacja pozwala te¿ na zatrudnianie ekspertów z Polski bezpoœrednio w firmach zagranicznych, na warunkach proponowanych pracownikom w danym kraju. W takim przypadku oferowane wynagrodzenie przekracza czêsto nawet dwukrotnie œrednie stawki w Polsce. – To zjawisko, z którym bêdziemy siê mierzyæ w perspektywie najbli¿szych lat – podsumowuje Grzybowska.

The article requested cannot be found! Please refresh your browser or go back. (RP,20201124,EKO,311249984,AR).

ród³o: cyfrowa.rp.pl

Football news:

Oscar: Salah at Chelsea was unstoppable in training, but on the pitch he was timid. Not enough confidence
Koeman on Barca's debts: We helped the club by lowering salaries. This situation is not only here - everyone is suffering because of the coronavirus
Real Madrid's contract negotiations with Ramos and Vazquez have been suspended. The club can not improve conditions due to the crisis
Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach