Poland

W Hiszpanii dla ozdrowieńców tylko jedna dawka szczepionki

AFP

Mieszkañcy Hiszpanii, którzy przeszli zaka¿enie koronawirusem i maj¹ poni¿ej 55 lat, otrzymaj¹ tylko jedn¹ dawkê szczepionki przeciw Covid-19 - poinformowa³o w pi¹tek tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, aktualizuj¹c krajow¹ strategiê szczepieñ.

„Czas trwania odpornoœci na koronawirusa po naturalnej infekcji jest nieznany, ale badania pokazuj¹, ¿e podanie pojedynczej dawki tym osobom zwiêksza odpornoœæ ochronn¹” - czytamy w aktualizacji strategii.

Wczeœniej na taki sam krok zdecydowa³a siê Francja, na pocz¹tku tego miesi¹ca. Obecnie nad szczepieniem ozdrowieñców tylko jedn¹ dawk¹ debatuj¹ W³ochy. W Polsce orêdownikiem takiego rozwi¹zania jest prof. Krzysztof Simon, dolnoœl¹ski konsultant ds. chorób zakaŸnych i cz³onek Rady Medycznej przy premierze.

Do czwartku w Hiszpanii pierwsz¹ dawkê szczepionki otrzyma³o ok. 2,2 miliona osób z grup priorytetowych, takich jak mieszkañcy domów opieki i personel takich placówek, osoby powy¿ej 80. roku ¿ycia, czy lekarze. Oko³o po³owa z nich jest ju¿ zaszczepiona dwoma dawkami.

Do tej pory na odmowê przyjêcia szczepionki zdecydowa³o siê tylko nieco ponad 2 proc. uprawnionych Hiszpanów. W tej grupie zawieraj¹ siê osoby, które nie zdecydowa³y siê na szczepienie z powodów zdrowotnych.

Hiszpania trzeci¹ falê koronawirusa przechodzi ju¿ od d³u¿szego czasu. Dwutygodniowa œrednia nowych przypadków w pi¹tek spad³a do 194 zaka¿eñ na 100 tys. osób. Pod koniec stycznia by³o to 900 zaka¿eñ na 100 tys.

Football news:

The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not
Marcelo on La Liga: Real Madrid is trying to win all the tournaments. We didn't have much time to rest
Manchester United and Liverpool are fleeing to a place where they can't fly out. Gary Neville attacks Super League gracefully