Poland

W Himalaje po zimową chwałę

Œwiêto w bazie po zimowym wejœciu Szerpów na szczyt K2

AFP

Szerpowie skoñczyli zimowe wspinanie na oœmiotysiêczniki, ale to Polacy je zaczêli i przez wiele lat bili kolejne rekordy. Dzisiaj nasi lodowi pionierzy s¹ ju¿ na emeryturze albo po drugiej stronie gór.

Wydawa³o siê, ¿e jest to nie do zrobienia, ¿e góra jest zbyt trudna technicznie, a okna pogodowe umo¿liwiaj¹ce wspinaczkê – za krótkie. Jeœli nie uda³o siê do tej pory Polakom, którzy zdobyli najwiêcej szczytów zim¹ i próbowali wejœæ na K2 o tej porze roku trzy razy ró¿nymi drogami, to nie dokona tego nikt inny. Szerpowie to zrobili, a nam pozostaje satysfakcja, ¿e to Polacy pierwsi porwali siê zim¹ na najwy¿sze góry œwiata.

JeŸdzili do Nepalu, walcz¹c z biurokracj¹, brakiem sprzêtu i pieniêdzy. S¹ w ich historiach momenty bohaterstwa, wspania³ej odwagi, gdy jeden cz³onek wyprawy ryzykowa³ ¿ycie dla drugiego. S¹ te¿ postawy w¹tpliwe, o które ju¿ wiecznie bêd¹ siê toczyæ spory miêdzy himalaistami, bo tylko oni wiedz¹, czym jest schodzenie ze szczytu przy zapadaj¹cym zmroku. S¹ anegdoty wywo³uj¹ce uœmiech, du¿a czêœæ tej historii dzia³a siê w szaroburych czasach PRL.

Szerpowie mieli szczêœcie do pogody, a mo¿e to góra pozwol...

Football news:

Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago
Solskjaer is the only one who beats Guardiola more often than he loses, out of the coaches with 4 + meetings