Poland

W czym Kaczyński jest podobny do Trumpa

Szturm na Kapitol

Pogarda dla woli wiêkszoœci, kiedy jest sprzeczna z naszymi preferencjami ideologicznymi, jest taka sama u naszych ulicznych obalaczek rz¹du i u cz³owieka-bizona z Kapitolu

Getty Images/AFP/Win McNamee

Wbrew temu, co g³osz¹ i wrogowie, i sympatycy lidera PiS, Donalda Trumpa i Jaros³awa Kaczyñskiego wiele wa¿nych kwestii dzieli. Nawet jeœli ten drugi te¿ czasem posuwa siê za daleko.

Polska sta³a siê na moment czêœci¹ Ameryki. Burzliwy koniec prezydentury Donalda Trumpa relacjonuje siê i komentuje z takimi emocjami, jakby to dzia³o siê u nas. Jedna i druga strona polskiego sporu mówi o amerykañskich politykach, maj¹c na myœli w³asnych – przyjació³ i wrogów.

Lider PO Borys Budka jest pewien, ¿e awantura na Kapitolu to efekt polityki nienawiœci Trumpa, tej samej, która za spraw¹ PiS œwiêci triumfy w Polsce. Tygodnik Tomasza Lisa przepowiada nadejœcie amerykañskiego polityka o „zapêdach dyktatorskich", jeszcze straszniejszego ni¿ odchodz¹cy prezydent, z t¹ sam¹ pasj¹, z jak¹ demaskuje domniemany spisek PiS przeciw Krystynie Jandzie. I jedno, i drugie uk³ada siê przecie¿ w wielk¹ zmowê przeciw demokracji. Tam i tu.

Kto chce obaliæ rz¹d

Rekordy kalizmu bij¹ polskie œrodowiska lewicowe. Marta Lempart ma pretensje do waszyngtoñskiej policji, ¿e nie odpar³a ataku na Kapitol z wiêksz¹ stanowczoœci¹. Wietrzy w tym podtekst rasowy:...

Football news:

Thierry Henry: Do I want to lead Arsenal? Yes. Do I want to mow the lawn at the Emirates? Yes. I am a fan of the club, and this is all utopia
Jose Mourinho: Bale had psychological scars after a couple of seasons with constant injuries
Andrea Pirlo: Juventus have everything to pass Porto, but we will not underestimate it
Pep about the championship: City need 6-7 wins. The opponents need to win everything and wait for our failures
UEFA suspended the referee of the PSG - Istanbul match until the end of the season for inappropriate behavior. The UEFA Control, Ethics and Disciplinary Committee (CEDB) has decided to sanction the referees who worked at the Champions League match between PSG and Istanbul on December 8
The Liverpool management considers the question of Klopp's resignation absurd. He retains full support
Jurgen Klopp: Liverpool will benefit from the Champions League, I hope. Let's go through Leipzig - we can become more confident