Poland

W Czechach potwierdzono brytyjski wariant koronawirusa

Czeski Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego potwierdzi³ w poniedzia³ek, ¿e w kraju wykryto bardziej zakaŸny wariant koronawirusa, który po raz pierwszy zosta³ odnotowany w Wielkiej Brytanii.

Rzeczniczka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego poinformowa³a, ¿e brytyjski wariant koronawirusa zosta³ potwierdzony w czêœci przebadanych w poniedzia³ek próbek. Wiêcej informacji w tej sprawie ma byæ przekazanych we wtorek.

W Czechach odnotowano do tej pory niemal 15 tysiêcy zgonów wœród osób, u których potwierdzono koronawiurusa. W ostatnim czasie œrednia ofiar wynosi oko³o 150 dziennie.

Zdaniem naukowców, brytyjski wariant koronawirusa jest bardziej zaraŸliwy, co stwarza wiêksze zagro¿enie dla s³u¿by zdrowia. Jednoczeœnie nie potwierdzono, by powodowa³ powa¿niejszy przebieg choroby.

Minister zdrowia Jan Blatny przekaza³, ¿e nowy wariant mo¿e stanowiæ 10 proc. ostatnich przypadków zaka¿eñ. - Jego szybsze rozprzestrzenianie siê oznacza, ¿e prêdzej czy póŸniej przewa¿y nad wolniejszym, wiêc mamy kilka miesiêcy, aby zareagowaæ na to z ca³¹ moc¹ - powiedzia³.

Zdaniem ministra odpowiedni¹ reakcj¹ jest utrzymanie obostrzeñ i jak najszybsze przeprowadzenie szczepieñ, szczególnie tych, którzy s¹ najbardziej nara¿eni.

Blatny zapowiedzia³, ¿e rz¹d utrzyma obostrzenia, w tym zamkniêcie niemal wszystkich szkó³ i wiêkszoœci sklepów, mimo sygna³ów, ¿e liczba nowych przypadków siê zmniejsza.

Football news:

Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising
Ibrahimovic and Mihajlovic will sing the song I am a tramp at the Sanremo Festival
Sociedad coach on the draw with Real Madrid: If we had scored 2-0, everything would have been different. Fair result