Poland

W Czechach już 7,1 zgonu na COVID na 100 tys. osób w 14 dni

Koronawirus SARS-CoV-2

Respirator

stock.adobe.com

Z najnowszych danych europejskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób wynika, ¿e w ci¹gu 14 dni liczba zaka¿eñ na 100 tys. mieszkañców w Polsce wynios³a 213,8 - to wiêcej o 9,4 ni¿ wczoraj. Liczba zgonów w ci¹gu 14 dni na 100 tys. mieszkañców w Polsce wynios³a - 2,5 - po spadku o 0,1.

W UE i EOG jest obecnie piêæ pañstw, w których liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy pacjentów jest wy¿szy ni¿ w Polsce (Czechy, Rumunia, Hiszpania, Wêgry, Belgia).

W ostatnich 14 dniach krajem z najwiêksz¹ liczb¹ zgonów na COVID-19 100 tysiêcy mieszkañców w UE i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego s¹ po raz kolejny Czechy. W Czechach w ci¹gu ostatnich 14 dni stwierdzono 7,1 zgonu na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców - o 0,6 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej. W ostatnich dniach ten wskaŸnik dla Czech nieustannie roœnie.

Na drugim miejscu pod wzglêdem liczby zgonów chorych na COVID - w przeliczeniu na liczbê mieszkañców - jest Rumunia, gdzie wskaŸnik ten spad³ w ci¹gu doby o 0,3 - do poziomu 4,5. W Hiszpanii, która zajmuje trzecie miejsce w tym zestawieniu, wskaŸnik ten wynosi 3,8 (wzrost o 0,2).

Podobnie jak w poprzednich dniach Czechy otwieraj¹ zestawienie krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z najwiêksza liczb¹ zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 w ostatnich dwóch tygodniach, bior¹c pod uwagê liczbê mieszkañców.

W Czechach przez ostatnie 14 dni na ka¿de 100 tysiêcy mieszkañców przypada³o 905,1 zaka¿enia - o 41,5 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej. 20 paŸdziernika wskaŸnik ten po raz pierwszy przekroczy³ dla Czech 900.

20 paŸdziernika wskaŸnik 800 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu 14 dni przekroczy³a Belgia - wskaŸnik ten wynosi w tym kraju obecnie 828,6 o 71,7 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej. Liczba zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi w Belgii w ostatnich dwóch tygodniach 3,1 (wzrost o 0,2).

18 paŸdziernika wskaŸnik 500 zaka¿eñ koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców przekroczy³a Holandia - wskaŸnik ten wynosi w tym kraju obecnie 553,4 (wzrost o 18,3). Wspó³czynnik dotycz¹cy zgonów na COVID-19 w Holandii wynosi 1,8 (bez zmian) na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu ostatnich dwóch tygodni.

Wysoki wskaŸnik zgonów w ci¹gu 14 dni na 100 tysiêcy mieszkañców notuj¹ Wêgry - 3,7 (wzrost o 0,2) (przy 168,4 zaka¿enia na 100 tysiêcy mieszkañców w 14 dni).

Na przeciwnym biegunie znajduje siê Estonia z 35,3 zaka¿enia na 100 tys. mieszkañców w 14 dni (spadek o 0,3). Estonia i Norwegia to jedyne krajem UE i EOG, w których liczba zaka¿eñ na 100 tys. mieszkañców w ci¹gu 14 dni jest ni¿sza od 40 (w Norwegii 37,5, wzrost o 0,2).

Spoœród najwiêkszych pañstw Europy najlepsza sytuacja epidemiczna panuje w Niemczech - na 100 tysiêcy mieszkañców w ci¹gu dwóch tygodni wykrywano tam 84,2 (o 5,1 wiêcej ni¿ dzieñ wczeœniej). Liczba zgonów na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi w Niemczech 0,3 (bez zmian).

Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysiêcy mieszkañców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Liechtensteinie - 0. W Norwegii, Finlandii i Estonii wskaŸnik ten wynosi 0,1.

Football news:

Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021