Poland

W ciągu doby zaszczepiono w Polsce niespełna 5 tys. osób

W ci¹gu ostatniej doby w Polsce zaszczepiono na COVID-19 4 840 osób - podaje rz¹d.

Liczba szczepieñ wykonanych 24 stycznia jest ponad dwa razy ni¿sza ni¿ tydzieñ temu. Mniejsza liczba szczepieñ tydzieñ do tygodnia ma zwi¹zek z tymczasowym ograniczeniem dostaw szczepionki Pfizer/BioNTech do pañstw UE - w tym Polski.

£¹cznie na COVID-19 w Polsce wykonano 707 474 szczepienia (wed³ug danych na godzinê 10:30 25 stycznia).

W ci¹gu ostatniej doby najwiêcej szczepieñ na COVID-19 wykonano w województwie mazowieckim (1 160) i œl¹skim (1 144).

Liczba niepo¿¹danych odczynów poszczepiennych wykrytych jak dot¹d w Polsce wynosi 378 (w ci¹gu doby wzros³a o 2) - oznacza to, ¿e niepo¿¹dany odczyn poszczepienny wyst¹pi³ przy 0,053 proc. szczepieñ.

1 905 dawek szczepionki zosta³o zutylizowanych (w ci¹gu doby liczba ta nie zmieni³a siê).

Jak dot¹d najwiêcej szczepieñ w ci¹gu doby wykonano w Polsce 13 stycznia (62 572).

Po 28 dniach szczepieñ œrednia dobowa liczba szczepieñ wykonywanych w Polsce wynosi 24 396. Zak³adaj¹c, ¿e odpornoœæ stadn¹ uzyskuje siê przy zaszczepieniu ok. 70 proc. populacji (w Polsce oznacza³oby to koniecznoœæ zaszczepienia 26 847 921 osób, a wiêc wykonania 53 695 842 szczepieñ, poniewa¿ dopuszczone obecnie do u¿ycia w Polsce szczepionki wymagaj¹ podania dwóch dawek) do poziomu odpornoœci stadnej w Polsce brakuje jeszcze 52 988 368 szczepieñ. Bior¹c pod uwagê obecn¹ dobow¹ œredni¹ liczbê szczepieñ zajê³oby to ok. 2172 dni, a wiêc niemal 6 lat.

Rz¹d zapewnia jednak, ¿e liczba szczepieñ zwiêkszy siê znacz¹co po pierwszym kwartale 2021 roku w zwi¹zku z szybszym tempem nap³ywu szczepionek do Polski.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before