Poland

W ciągu 7 dni ponad 10 tys. zakażeń koronawirusem na Mazowszu

Karetka pogotowia

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

WskaŸnik mówi¹cy o œredniej dobowej liczbie zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich siedmiu dni dla ca³ego kraju wynosi obecnie 22,94 i jest najwy¿szy od 12 stycznia.

Og³aszaj¹c zaostrzenie od soboty obostrzeñ obowi¹zuj¹cych w województwie warmiñsko-mazurskim minister zdrowia Adam Niedzielski powo³a³ siê na wskaŸnik œredniej dobowej liczby zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców. 25 lutego wskaŸnik ten jest dla województwa warmiñsko-mazurskiego wy¿szy ni¿ dobê wczeœniej.

Od soboty w woj. warmiñsko-mazurskim zamkniête zostan¹ ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wróc¹ do nauki w trybie zdalnym.

Uzasadniaj¹c tak¹ decyzjê minister Niedzielski wskaza³ na wskaŸnik mówi¹cy o œredniej dobowej liczbie zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysiêcy mieszkañców.

W województwie warmiñsko-mazurskim wskaŸnik ten utrzymuje siê na poziomie ponad dwukrotnie wy¿szym od œredniej dla ca³ego kraju. W ci¹gu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 4 723 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ci¹gu ostatniego tygodnia zaka¿enia resort zdrowia przypisa³ do konkretnego województwa - red.) co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 47,5 zaka¿enia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysiêcy mieszkañców (o 2,3 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

Drugim województwem z najwy¿szym poziomem tego wskaŸnika jest pomorskie - w ci¹gu tygodnia wykryto tam co najmniej 5 841 zaka¿eñ koronawirusem, co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby wykrywano 35,56 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców (o 1,61 wiêcej ni¿ dobê wczeœniej).

WskaŸnik ten przekroczy³ w pi¹tek 30 w województwie lubuskim, gdzie w ci¹gu siedmiu dni wykryto co najmniej 2 153 zaka¿enia koronawirusem, co oznacza, ¿e œrednio w ci¹gu doby na 100 tysiêcy mieszkañców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 30,45 zaka¿enia.

W województwie kujawsko-pomorskim, w którym wykryto co najmniej 4 007 zaka¿eñ koronawirusem w ci¹gu 7 dni œrednia dobowa liczba zaka¿eñ wynosi 27,66 na 100 tysiêcy mieszkañców.

Najwiêcej zaka¿eñ - w liczbach bezwzglêdnych - wykryto w ci¹gu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (10 502). Œrednia dobowa wynosi tu 27,64 zaka¿enia koronawirusem na 100 tysiêcy mieszkañców.

Na przeciwnym biegunie znajduje siê woj. opolskie, gdzie œrednia dobowych zaka¿eñ koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysiêcy mieszkañców wynosi 12,7.

W woj. œwiêtokrzyskim œrednia ta wynosi 14,51 a w woj. ma³opolskim 14,77. Niski jest te¿ w województwie lubelskim (15,79) i ³ódzkim (16,99).

Football news:

Bayern: We do not approve of Flick's unilateral statements. We will continue negotiations
Everton are set to sell Moise Keane for 50 million euros. PSG are working on a deal
Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better