Poland

W ciągu 14 dni liczba zakażeń w Irlandii niemal się podwoiła

Dublin

Adobe STock

71 286 zaka¿eñ koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w Irlandii w ci¹gu ostatnich 14 dni to 44 proc. wszystkich zaka¿eñ koronawirusem wykrytych w Irlandii od pocz¹tku epidemii - mówi prof. Philip Nolan stoj¹cy na czele irlandzkiej Grupy Doradczej Modelowania Epidemicznego.

Prof. Nolan zwraca uwagê, ¿e w ci¹gu ostatnich 14 dni zaka¿enie koronawirusem wykryto u 1 na 67 Irlandczyków.

Dr Ronan Glynn, zastêpca g³ównego lekarza kraju ostrzeg³, ¿e Irlandczyków czekaj¹ "trudne dni i tygodnie". Jak doda³ tak du¿a liczba zaka¿eñ koronawirusem bez w¹tpienia prze³o¿y siê na "znacz¹cy poziom œmiertelnoœci" w nadchodz¹cych dniach i tygodniach.

Zdaniem prof. Nolana sytuacja obserwowana obecnie jest inna ni¿ ta, której kraj doœwiadcza³ wiosn¹. - Byæ mo¿e jest gorsza - przyzna³. 

- Spenetrowanie wszystkich grup wiekowych przez wirusa jest powodem do szczególnego niepokoju - doda³.

W grudniu, gdy w Irlandii zaczyna³ siê lockdown, liczba zaka¿eñ koronawirusem w tym kraju nale¿a³a do najni¿szych w Europie.

Tymczasem w ubieg³ym tygodniu Irlandia notowa³a ju¿ najwiêksz¹ liczbê zaka¿eñ per capita na œwiecie.

Wed³ug rzecznika rz¹du sytuacja epidemiczna pogorszy³a siê tak drastycznie ze wzglêdu na pojawienie siê w Irlandii brytyjskiego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2, a tak¿e ze wzglêdu na sezonowoœæ koronawirusa i okres œwi¹teczny, w którym spotyka³y siê ze sob¹ osoby na co dzieñ nie mieszkaj¹ce razem.

Football news:

Bernardo Silva on Gladbach's goal: Headbutts are not my thing. I work hard on them
Thibaut Courtois: An away goal means a lot, but the second leg against Atalanta will be different
Giroud and Lewandowski - among the contenders for the title of player of the week in the Champions League
Midfielder Atalanta Pessina about 0:1 with Real Madrid: Well defended, but still missed
Gladbach coach on 0:2 with City: It is difficult to stop an opponent who is in such a form
Pep about Champions League: When I see Bayern like in the match against Lazio, I do not consider Man City the favorite
Morata contracted a cytomegalovirus infection. The Juve striker fainted after the game with Porto