Poland

W Chinach 21-dniowa kwarantanna dla wjeżdżających do Pekinu

AFP

W³adze w Pekinie zmieniaj¹ zasady odbywania kwarantanny dla wje¿d¿aj¹cych do stolicy.

Lokalne media informuj¹, ¿e w sumie osoby przekraczaj¹ce granicê Chin bêd¹ znajdowaæ siê pod obserwacj¹ 28 dni. Nowy model nazywa siê "14+7+7".

Najpierw taka osoba trafi na 14-dniow¹ kwarantannê do specjalnie wyznaczonego miejsca i bêdzie siê znajdowaæ pod obserwacj¹ medyczn¹, nastêpnie spêdzi tydzieñ w domowej samoizolacji. Dopiero wtedy, po 21 dniach kwarantanny, bêdzie mo¿na wjechaæ do stolicy Chin. Ale kolejny tydzieñ trzeba bêdzie obserwowaæ swój stan zdrowia i na bie¿¹co informowaæ o tym lokalne s³u¿by zdrowia. W tym ostatnim tygodniu obserwacji wje¿d¿aj¹cy musz¹ unikaæ du¿ych skupisk ludzi.

Wszystko w ramach walki z tzw. importowanym wirusem. W ci¹gu ostatniej doby Pekin informowa³ o 103 nowych przypadkach zaka¿enia koronawirusem, z czego 15 dotyczy osób wje¿d¿aj¹cych z zagranicy. W ca³ym kraju od wiosny 2020 roku obowi¹zuje 14-dniowa kwarantanna dla wje¿d¿aj¹cych.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7