Poland

W biurach podróży obniżka tygodniowa, ale podwyżka roczna

Portugalia, Marsa Alam i Cypr to trzy kierunki, które od poprzedniego tygodnia najbardziej potania³y na wakacje przysz³ego roku. W skali roku najwiêksze przeceny objê³y Korfu, pó³wysep Chalcydycki i Albaniê.

W ostatnim tygodniu œrednia cena wycieczki w biurze podró¿y z wylotami miêdzy 2 i 8 sierpnia 2021 roku spad³a o 7 z³otych. W poprzednich tygodniach spada³a o 31 i 12 z³otych, a wczeœniej wzros³a o 28 z³otych – podaje w najnowszym, cotygodniowym raporcie Instytut Badañ Rynku Turystycznego Traveldata.

Najwiêksz¹ przecenê biura podró¿y zastosowa³y w wypadku wakacji w Marsa Alam – œrednio o 55 z³otych. Obni¿y³y te¿ koszt wyjazdu na Cypr o 46 z³otych (w poprzednim zestawieniu ceny tam znacznie wzros³y), i na wybrze¿e Costa de la Luz – o 41 z³otych.

By³y te¿ podwy¿ki. Najwiêksza objê³a wyjazdy do Portugalii (w poprzednim zestawieniu ceny tam najbardziej spad³y) – o 67 z³otych. Dwie mniejsze dotyczy³y Rodos i Majorki – o 16 i 15 z³otych.

Zmiany cen wycieczek w ostatnim tygodniu obrazuje mapa, a ich przebieg w tym sezonie przedstawia wykres zamieszczony ni¿ej.

W minionym tygodniu ceny wycieczek wykaza³y znacznie mniejsze zmiany ni¿ w poprzednim zestawieniu, „co mo¿e oznaczaæ, ¿e okres dostosowañ cenowych powoli mija” – pisz¹ autorzy raportu. WyraŸniej spad³a jedynie cena przysz³orocznych wakacji w Egipcie – o 35 z³otych. Symbolicznie zmieni³y siê œrednie ceny wypoczynku na Wyspach Kanaryjskich, w Grecji, Bu³garii i Turcji – spad³y o, odpowiednio, 5, 4, 4 z³ote i o z³otówkê.

Trzecia podwy¿ka rok do roku

W drugiej kolejnoœci Traveldata porówna³a œredni¹ cenê z ostatniego tygodnia ze œredni¹ sprzed roku. Badanie to wykaza³o, ¿e cena tegoroczna dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia by³a wy¿sza o 22 z³ote. Podobne zale¿noœci wykaza³y poprzednie tygodnie, kiedy wzrost cen rok do roku wyniós³ 54 i 66 z³otych.

Najwiêksz¹ zwy¿kê cen wycieczek Traveldata odnotowa³a w odniesieniu do Korfu – o 227 z³otych. Znacz¹cy wzrost mia³y te¿ ceny wyjazdów na pó³wysep Chalcydycki i do Albanii – o 175 i 148 z³ote.

Jeœli zaœ chodzi o zwy¿ki, to najwiêksze mia³y miejsce w wypadku wakacji na Majorce, o 372 z³ote, a tak¿e na Malcie i w Marsa Alam – o 180 i 102 z³ote.

W zakresie oddzia³ywania cen paliwa lotniczego (ponoszonych wed³ug cen z okresu przed wylotem lub wczeœniejszych z uwzglêdnieniem ewentualnego zabezpieczenia) i kursów g³ównych walut, to w minionym tygodniu sytuacja nadal by³a bardzo korzystna dla organizatorów wyjazdów. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e paliwo lotnicze by³o tañsze 33 procent, licz¹c rok do roku. Korzyœæ z tego tytu³u przewy¿sza³a z du¿ym naddatkiem niekorzystny spadek wartoœci z³otego (o 5,4 procent) wobec dolara i euro.

Wp³yw tych czynników na œredni¹ zmianê kosztu wycieczki wynosi³ od minus 65 do minus 75 z³otych.

„Tak jak mo¿na by³o przypuszczaæ cena ropy spad³a ostatnio do niewiele ponad 41,5 dolara za bary³kê, ale korzystny wp³yw taniego surowca niwelowany jest na razie przez s³abn¹c¹ walutê krajow¹” – dodaj¹ autorzy analizy.

Jak zmiana cen rok do roku wygl¹da³a w odniesieniu do poszczególnych kierunków? By³a znacz¹co inna ni¿ w wypadku cen dla sezonu 2020 sprzedawanych we wrzeœniu i paŸdzierniku – odpowiada Traveldata.

Ponownie najwiêkszy roczny wzrost œredniej ceny wycieczki obj¹³ wyjazdy do Grecji, ró¿nica wynios³a 115 z³otych. W mniejszym stopniu wzros³y, licz¹c rok do roku, ceny wyjazdów do Bu³garii i Turcji – o 61 i 24 z³ote. Ceny wycieczek do Egiptu w tym ujêciu wzros³y jedynie nieznacznie, bo o 3 z³ote.

Ceny te¿ spada³y. Najbardziej na wycieczki na Wyspy Kanaryjskie, o 33 z³ote, a wiêc kierunku, który ostatnio by³ – obok Grecji – najbardziej zyskuj¹cym w cenie.

Na mniej uczêszczanych kierunkach najwiêksze zwy¿ki cen w ujêciu rocznym Traveldata ujawni³a odnoœnie do Albanii i Portugalii – o 148 i 111 z³otych. Tylko nieco mniej znacz¹ce by³y zwy¿ki cen wakacji w Maroku i na Cyprze – o 97 i 94 z³ote. Nieznacznie zaœ podnios³a siê cena wycieczki do Tunezji – o 10 z³otych.

WyraŸnie spad³y natomiast ceny wyjazdów na Maltê i Majorkê – o 180 i 372 z³ote.

Rainbow obni¿a³ najmocniej

W rocznych porównaniach œrednich cen wycieczek u poszczególnych touroperatorów ceny w szczycie sezonu lato 2021 ponownie najbardzie obni¿y³y biura Rainbow i Coral Travel – o oko³o 185 i 130 z³otych – opisuj¹ autorzy badania. Znacz¹co mniejsze by³y roczne spadki cen w Eximie Tours i Sun & Funie – o 55 i 20 z³otych, a œrednie ceny w pozosta³ych biurach podró¿y by³y wy¿sze ni¿ przed rokiem od 15 do 730 z³otych.

W liczbie najni¿szych bie¿¹cych cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, na pierwszym miejscu znalaz³ siê TUI Poland (58 ofert). Na kolejnych miejscach znalaz³y siê Rainbow (46 ofert) i Coral Travel (21 ofert).

Najwiêcej najtañszych ofert wakacji w Egipcie Traveldata odkry³a w TUI Poland (7), Eximie Tours, Rainbow i Sun & Funie (po 3). Jeœli chodzi o wypoczynek w Grecji najczêœciej najtaniej mo¿na go by³o znaleŸæ w Coralu Travel (11), Rainbow i TUI Poland (po 8). Wyjazdy na Wyspy Kanaryjskie najtaniej oferowa³y TUI Poland (11), Rainbow (7) i Itaka (4), a do Turcji Coral Travel (8) i Rainbow (5). Do Tunezji i do Bu³garii du¿o tanich podró¿y mia³ TUI Poland (6 i 3).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocni³ swoj¹ pozycjê w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, Rainbow w Egipcie, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, a Coral Travel w Grecji, w Turcji i Bu³garii – dodaje raport Traveldaty.

Na koniec tej czêœci materia³u eksperci dodaj¹ tabelê pokazuj¹c¹ biur podró¿y, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowa³y klientom swoje wyjazdy.

Zestawienie jest prawie identyczne z ubieg³otygodniowym. Na jego czele widnieje TUI Poland ponownie maj¹ce jedynie umiarkowan¹ przewagê nad nastêpnymi, czyli Coralem Travel i Rainbowem, a tak¿e Grecosem. Zmiana nast¹pi³a jedynie na ostatniej pi¹tej pozycji zestawienia, z której Exim Tours wypar³ Best Reisen, awansuj¹c z miejsca szóstego.

Ceny w tanich liniach ledwo drgnê³y

Traveldata poœwiêca ostatni¹ czêœæ opracowania pokazaniu zmian cen biletów na przeloty do miejsc turystycznych tanich linii lotniczych Ryanair i Wizzair.

Na wykresach grubsza linia oznacza œrednie ceny przelotów w szczycie sezonu letniego 2021 roku, a cieñsza w poprzednim, czyli latem 2020. Zielone pole pomiêdzy liniami oznacza spadek œrednich cen rok do roku, a czerwone ich wzrost.

Na wykresach zosta³y uwzglêdnione jedynie te rejsy (49 po³¹czeñ w Ryanair i 23 w Wizzair), które wystêpowa³y w obu sezonach jednoczeœnie.

W Ryanairze „dla kierunków kanaryjskich (obecnie jedynie Teneryfa z Warszawy i z Wroc³awia) widoczny by³ w paŸdzierniku doœæ umiarkowany wzrost cen bie¿¹cych, ale za to znacznie (o ponad 500 z³otych) przewy¿sza³y one poziom ubieg³oroczny, co uwidacznia szerokie czerwone pole. Warto zauwa¿yæ, ¿e wzrost ten wyst¹pi³ w warunkach znacznego spadku cen paliwa lotniczego, co na tak d³ugich trasach jak kanaryjskie powinno mieæ istotne znaczenie. Nale¿y jednak mieæ na wzglêdzie, ¿e Ryanair przeprowadza z regu³y znaczne operacje zabezpieczaj¹ce ceny paliwa, a wiêc w tym wypadku zabezpieczy³ siê przez zni¿k¹ ich cen, czyli przez potencjalnymi zyskami z tego tytu³u” – czytamy.

Na pozosta³ych kierunkach wzrost cen by³ niedu¿y i jednoczeœnie by³y one w niewielkim stopniu mniejsze od cen ubieg³orocznych, co obrazuje niedu¿e zielone pole oznaczaj¹ce ceny ni¿sze od ubieg³orocznych.

W porównaniu z poprzednim sezonem na razie najbardziej wzros³y ceny przelotów do Hiszpanii – œrednio o 63 z³ote. Na innych kierunkach zmiany by³y wyraŸnie mniejsze, przy czym ros³y ceny biletów do W³och, o 14 z³otych, a spada³y do Portugalii, Grecji i Bu³garii – o odpowiednio 63, 45 i 16 z³otych.

Kierunki kanaryjskie reprezentowane s¹ obecnie przez cztery rejsy tygodniowo na Teneryfê – dwa z Katowic i dwa z Warszawy oraz jeden na Fuerteventurê z Katowic. Ceny przelotów na tym kierunku utrzymuj¹ na razie doœæ stabilny i umiarkowany poziom, a ich wzrost wobec cen ubieg³orocznych nie jest du¿y (ma³ych rozmiarów czerwone pole).

Równie¿ stabilne i zbli¿one do cen ubieg³orocznych pozostaj¹ na razie œrednie ceny pozosta³ych kierunków turystycznych, co pokazuje skromnych rozmiarów pole zielone.

Jeœli porównaæ ceny z poprzednim sezonem, to widaæ, ¿e najbardziej podro¿a³y przeloty do Portugalii – o 195 z³otych. W mniejszej skali do Grecji i do Bu³garii – o 80 i 68 z³otych.

Niedu¿¹ przecenê przelotów zauwa¿yæ mo¿na by³o w wypadku Hiszpanii, o 40 z³otych, a zdecydowanie wiêksz¹ w wypadku W³och– o 125 z³otych.

Mo¿na na razie stwierdziæ, ¿e ceny przelotów miêdzy 2 a 8 sierpnia przysz³ego roku wobec cen z sprzed roku zmieni³y siê tylko w niewielkim stopniu, a zni¿ki na kierunki niekanaryjskie s¹ porównywalne z wp³ywem spadku cen paliwa ograniczonym poprzez wczeœniejsze zabezpieczenia. Niedu¿e s¹ tak¿e –w porównaniu do sezonu zimowego – ciêcia w oferowaniu i w siatce po³¹czeñ. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e na razie tanie linie licz¹ siê ze znacz¹cym powrotem popytu na przeloty lotnicze na kierunkach turystycznych w pe³ni lata 2021 roku – podsumowuje ostatni w¹tek Traveldata.

Football news:

Goodbye, Dad Buba Diop. Thanks to you, I lived the most memorable tournament of my childhood
Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it