Poland

W Bałtyku odnaleziono legendarną Enigmę

Wikimedia Commons, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Enigmê, s³ynn¹ maszynê szyfruj¹c¹ wykorzystywan¹ przez Niemców podczas II wojny œwiatowej, odnaleŸli w Ba³tyku niemieccy nurkowie.

Maszynê znaleŸli nurkowie, którzy we wspó³pracy z WWF zajmuj¹ siê usuwaniem porzuconych sieci rybackich, zagra¿aj¹cych morskiemu ¿yciu.

Maszyna zapl¹tana by³a w³asne w jedn¹ z takich sieci, zalegaj¹cych na dnie zatoki Gelting.

Wagê znaleziska potwierdzi³ archeolog morski, Florian Huber, z czyszcz¹cej dno Ba³tyku firmy Submaris.

Krótko przed kapitulacj¹ Niemiec w maju 1945 roku oko³o 50 za³óg okrêtów podwodnych otrzyma³o  rozkaz wyjœcia na wody zatoki Gelting i zatopienia swoich jednostek, by nie wpad³y w rêce aliantów. Rozkaz dotyczy³ tak¿e zniszczenie urz¹dzeñ szyfruj¹cych.

- Podejrzewamy, ¿e nasza Enigma zosta³a wyrzucona za burtê w trakcie wykonywania tego rozkazu - powiedzia³ Huber.

Znalezisko zostanie przekazane do Muzeum Archeologicznego w Szlezwiku.

Z wyprodukowanych kilkuset tysiêcy maszyn, znanych jest obecnie kilkaset sztuk. Na aukcjach osi¹gaj¹ ceny kilkudziesiêciu tysiêcy euro.

Jako pierwszy zasady jej dzia³ania rozszyfrowa³ w 1932 roku Marian Rejewski. Podczas wojny uda³o siê to ponownie brytyjski kryptologom,  a ich osi¹gniêcie umo¿liwi³o aliantom zdobycie przewagi w walce o kontrolê nad Atlantykiem.

Football news:

Pioli on Zlatan's red: He apologized. This is what great champions do, which is what Ibrahimovic is
Pep Guardiola: Football is complicated. The only way I know how to be a coach is just to think about Sheffield
Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence