Poland

W Austrii najwyższa tygodniowa liczba zgonów od ponad 40 lat

AFP

Austriacki Urz¹d Statystyczny w dniach 16-23 listopada odnotowa³ 2431 zgony. To najwiêksza ich liczba od lutego 1978 roku.

W ostatnich latach porównywalne tragiczne statystyki zanotowano na pocz¹tku 2017 roku. Wówczas, w czasie szalej¹cej w kraju grypy, zmar³o 2340 osób.

W sumie w Austrii w 2020 roku zmar³y dotychczas 77 662 osoby - o 6,5 proc. wiêcej, ni¿ wynosi œrednia z ostatnich piêciu lat. Oficjalnie z powodu Covid-19 zmar³o dot¹d 3538 chorych.

Wzrost zgonów w pierwszych 47 tygodniach 2020 roku w znacznie wiêkszym stopniu dotkn¹³ mê¿czyzn (wiêcej o 9,4 proc.) ni¿ kobiety (wzrost o 3,9 proc.), przy czym radykalny skok notuje siê dopiero w ostatnich tygodniach.

Miêdzy 20 a 26 lutego 1978 roku w Austrii zmar³o 2516 osób.

Wzrost zgonów w pierwszych 47 tygodniach 2020 roku w znacznie wiêkszym stopniu dotkn¹³ mê¿czyzn (+ 9,4%) ni¿ kobiety (+ 3,9%).
Zgony od 43 tygodnia kalendarzowego znacznie powy¿ej œredniej z piêciu lat

Football news:

Manchester United will not give van de Beek on loan. The club wants to keep the squad to fight for trophies
Pep about the Super League: We can't lose the national leagues. To create a super-Premier League, you need to reduce the number of participants
Derby midfielder Ayb has admitted to being depressed. Bellerin and Abraham supported the player
Liverpool scored 21 points less after 19 rounds of the Premier League than in the championship season. Only Chelsea have ever had a bigger difference
El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope