Poland

W 2021 roku testy szczepionek na COVID z udziałem dzieci?

Testy szczepionek na COVID-19 z udzia³em dzieci maj¹cych mniej ni¿ 12 lat mog¹ rozpocz¹æ siê na pocz¹tku 2021 roku - oœwiadczy³ dr Francis Collins, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia USA, w rozmowie z CNN.

Collins podkreœli³, ¿e takie testy s¹ konieczne, poniewa¿ jak dot¹d eksperymentalne szczepionki na COVID-19 podawano jedynie nieletnim maj¹cym wiêcej ni¿ 12 lat.

- Bêdziemy chcieli, wkrótce po pocz¹tku roku, sprawdziæ czy szczepionki te sprawdzaj¹ siê u m³odszych dzieci, poniewa¿ wiemy, ¿e mog¹ siê one zaka¿aæ i byæ Ÿród³em zaka¿eñ - podkreœli³.

- Wiêc jest to kolejny poziom testów, które musz¹ byæ wykonane w ramach testów szczepionki, aby byæ pewnym, ¿e szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w tej grupie (wiekowej) - wyjaœni³ Collins.

Zarówno szczepionka koncernu Pfizer i firmy BioNTech, jak i szczepionka koncernu Moderna, by³y w ramach testów podawane dzieciom maj¹cym wiêcej ni¿ 12 lat.

Koncerny Pfizer i Moderna z³o¿y³y ju¿ wnioski do Federalnej Agencji ¯ywnoœci i Leków o zatwierdzenie do u¿ycia, w sytuacjach nadzwyczajnych, ich eksperymentalnych szczepionek przeciw COVID-19, które pomyœlnie przesz³y trzeci¹ fazê testów klinicznych.

Oczekuje siê, ¿e szczepionki te zostan¹ zatwierdzone do u¿ycia jeszcze w grudniu - szczepienia przeciw COVID-19 mia³yby rozpocz¹æ siê w Stanach Zjednoczonych przed koñcem 2020 roku.

W pierwszej kolejnoœci w USA szczepieni maj¹ byæ pracownicy ochrony zdrowia i pensjonariusze domów opieki spo³ecznej oraz ich opiekunowie.

2 grudnia pierwszym krajem na œwiecie, który zatwierdzi³ szczepionkê Pfizera do powszechnego u¿ycia, zosta³a Wielka Brytania.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years