Poland

W 2020 roku Polacy najchętniej zapisywali się do PiS

W ubieg³ym roku wszystkie ugrupowania odnotowa³y wzrost liczby cz³onków. Najwiêcej Polaków zapisa³o siê do Prawa i Sprawiedliwoœci.

W ca³ym kraju niemal 200 tysiêcy osób to cz³onkowie partii politycznych. 

Czytaj tak¿e: PiS prowadzi. Partia Ho³owni wyprzedza Koalicjê Obywatelsk¹

Do rz¹dz¹cego Prawa i Sprawiedliwoœci zapisanych jest 45 tysiêcy osób. W ubieg³ym roku liczba ta zwiêkszy³a siê o 5 tysiêcy. - Patrz¹c przez pryzmat innych du¿ych partii w Europie, np. CDU licz¹cej ponad pó³ miliona cz³onków czy Torysów maj¹cej blisko 160 tys. dzia³aczy, to oczywiœcie stosunkowo niedu¿o - komentuje w rozmowie z Interi¹ Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS. W ubieg³ym roku z PiS usuniêto lub zrezygnowa³o z cz³onkostwa ³¹cznie oko³o 200 osób.

Druga najwiêksza partia w Sejmie - Platforma Obywatelska ma ³¹cznie 33 090 cz³onków. W 2020 roku zapisa³o siê 1258 nowych cz³onków. Odesz³y z partii 654 osoby.

Najwiêksz¹ parti¹ w Polsce pozostaje Polskie Stronnictwo Ludowe, do którego zapisanych jest ponad 100 tys. cz³onków. W ubieg³ym roku liczby cz³onków zwiêkszy³a siê o 436. Partia poinformowa³a, ¿e zrezygnowa³o "na pewno mniej osób ni¿ tych, którzy do³¹czyli".

Do SLD zapisanych jest niemal 30 tysiêcy osób. Do Wiosny niemal 5 tys. cz³onków, a do Razem ponad 3 tys.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7