Poland

Visa i Mastercard skubią klientów. Prowizje rosną w pandemii

Brytyjscy detaliœci uwa¿aj¹, ¿e Visa i Mastercard wykorzystuj¹ sytuacjê w trakcie pandemii.

Zdaniem organizacji brytyjskich detalistów British Retail Consortium (BRC) organizacje p³atnicze Visa i Mastercard nak³adaj¹ zbyt wysokie prowizje za transakcje kartami. Wed³ug Andrew Cregana z BRC, w ostatnich dwóch latach prowizje p³acone przez detalistów na rzecz Mastercarda i Visy niemal siê podwoi³y.

- Gdyby telekom albo dostawca energii podniós³ stawki w tym stopniu, by³oby oburzenie – mówi³ Cregan BBC. – To nadu¿ycie dominuj¹cej pozycji na rynku.

Przedstawiciele detalistów chc¹, by brytyjski odpowiednik UOKiK czyli Competition and Markets Authority (CMA) rozpocz¹³ dochodzenie w tej sprawie i zbada³, czy faktycznie nie dochodzi do nadu¿ycia pozycji przez organizacjê p³atnicze.

Przedstawiciele Visy i Mastercard przekazali podobnie brzmi¹ce komentarze o umo¿liwianiu „milionom korzyœci z cyfrowych p³atnoœci" czy „dostêpie do szybszych i bardziej efektywnych oraz bezpiecznych p³atnoœci". ¯adna z firm nie skomentowa³a jednak kwestii stawek prowizji.

Tymczasem detaliœci oraz przedstawiciele bran¿y hotelowej czy gastronomicznej, wzywaj¹ do dzia³ania na rzecz obni¿enia prowizji, szczególnie w sytuacji, w której coraz wiêcej firm jest zmuszanych do akceptowania tylko p³atnoœci kart¹. Rosn¹cy nacisk na bezgotówkowe i bezkontaktowe p³atnoœci to oczywiœcie efekt pandemii i regu³y dystansowania spo³ecznego.

Wed³ug BRC, stawki sta³ych op³at ros³y o 39 proc. w 2017 i 56 proc. w 2018 roku i to przy liczeniu ich jako procentu obrotu. W efekcie œredni koszt transakcji gotówkowej dla detalistów to 1,42 pensa, podczas gdy operacja kart¹ debetow¹ to ju¿ koszt 5,88 pensa a kart¹ kredytow¹ 18,4 pensa.

Na s³abej pozycji stoj¹ szczególnie ma³e sklepy, które nie s¹ w stanie negocjowaæ lepszych stawek z operatorami.

Visa i Mastercard kontroluj¹ 98 proc. rynku kart p³atniczych w Wielkiej Brytanii.

Football news:

Ex-President of Barca Laporta will take part in the new elections
Antonio Cabrini: Maradona would still be alive if he played for Juventus. The love of Naples was strong but unhealthy
Ferguson on Rashford's charity: Fiction for a young man. He should give me some advice
A Preston player who twice touched an opponent's genitals was disqualified for 3 matches for aggressive behavior
Atalanta Director: everything is fine with Miranchuk, there are no symptoms of coronavirus
Kovid mocks the Latvian championship: the team got only 8 people (but still did not finish the match)
Gerard Pique: We all hope that Messi will stay at Barca