Poland

Uzgodnienie zmian w statucie gminy ma zapobiec naruszeniu prawa

123RF

Zmiany w statucie gminy powyej 300 000 mieszkacw trzeba uzgodni z Prezesem Rady Ministrw. Uchwalenie zmian z pominiciem obowizku uzgodnienia spowoduje ich niewano.

- Gmina rozwaa wprowadzenie zmian w swoim statucie. Zuwagi na liczb mieszkacw gminy, wymaga to uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrw. Czy take wojewoda bdzie mg zaingerowa w projekt zmian w statucie gminy, na etapie jego uzgadniania z Prezesem Rady Ministrw?

Nie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym (dalej u.s.g.) o ustroju gminy stanowi jej statut. Projekt statutu gminy powyej 300 000 mieszkacw podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrw na wniosek ministra waciwego do spraw administracji publicznej (art. 3 ust. 2 u.s.g.). Uzgodnienia wymaga take wprowadzenie zmian w ju uchwalonym statucie. Przyjmuje si, e w gminach, w ktrych istnieje obowizek omawianego uzgodnienia, rada gminy uchwa podejmowan na podstawie art. 3 ust. 2 u.s.g. przyjmuje najpierw projekt statutu. Jeeli Prezes Rady Ministrw nie dokona uzgodnienia treci tego projektu w terminie 14dni od dnia jego dorczenia, to po upywie tego terminu projekt uznaje si...