Poland

Usługi dot. praw własności intelektualnej w kosztach bez limitu

Ksiêgowy

Ksiêgowy

Adobe Stock

Czynnoœci polegaj¹ce na przygotowywaniu strategii w zakresie w³asnoœci, rejestrowaniu patentów i innych praw ochronnych oraz prowadzeniu postêpowañ zwi¹zanych z naruszeniami praw w³asnoœci intelektualnej mo¿na uj¹æ w kosztach uzyskania przychodu w pe³nej wysokoœci.

Tak uzna³ dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 18 wrzeœnia 2020 r. (0111-KDIB2-1.4010.337.2020.1.BJ).

Spó³ka nabywa od podmiotu powi¹zanego us³ugi niematerialne dotycz¹ce praw w³asnoœci intelektualnej. Us³ugi te polegaj¹ na: przygotowywaniu strategii w zakresie w³asnoœci, rejestrowaniu patentów i innych praw ochronnych, przygotowywaniu badañ czystoœci patentowej i prowadzeniu postêpowañ zwi¹zanych z naruszeniami praw w³asnoœci intelektualnej przys³uguj¹cych spó³ce. W zwi¹zku z nabywaniem tych us³ug powsta³a w¹tpliwoœæ, czy taki wydatek powinien podlegaæ ograniczeniom wynikaj¹cym z art. 15e ustawy o CIT dotycz¹cym limitowania niektórych us³ug niematerialnych. Dlatego te¿ kluczowe jest aby potwierdziæ z organem podatkowym jaki jest faktyczny charakter nabywanej us³ugi i czy wpada ona w katalog us³ug wymienionych w ustawie.

Czytaj tak¿e: Jak rozliczany jest transfer praw w³asnoœci intelektualnej

Odpowiadaj¹c na wniosek z³o¿on...

Football news:

Willian made an assist in Arsenal's third match in a row
The March matches of the South American selection of the 2022 World Cup can take place in a bubble in a European city
Zidane on Benzema before the derby: We won't take any chances. Those who are 100% ready will play
Can you guess a coach based on his career as a player? It's easy with Zidane - but with Flick and Gasperini?
Zidane is categorically against Bale's return to Real Madrid (Defensa Central)
Cunde from Seville is potentially the best defender on the planet. He was inspired by Cannavaro and is very similar to Sergio Ramos
Ibrahimovic returns to the Swedish national team (FotbollDirekt)