Poland

USA zatwierdziły do użytku szczepionkę Johnson&Johnson

Federalna Agencja ds. Leków i ¯ywnoœci zatwierdzi³a szczepionkê Johnson&Johnson do u¿ytku w Stanach Zjednoczonych. To pierwsza jednodawkowa szczepionka na koronawirusa.

To trzecia szczepionka na koronawirusa, któr¹ FDA - Federalna Agencja ds. Leków i ¯ywnoœci, dopuœci³a do u¿ytku po preparatach Moderny i Pfizera/BioNTechu.

Szczepionkê przetestowano na prawie 44 tysi¹cach osób w USA, Afryce Po³udniowej i Ameryce £aciñskiej . Jest przeznaczona dla osób od 18 roku ¿ycia, nie wymaga szczególnych warunków przechowywania. Odpornoœci nabywa siê w ci¹gu 28 dni po szczepieniu.

Preparat Johnson&Johnson jest w 66,1 proc. skuteczny przeciwko umiarkowanym i bardzo ciê¿kim postaciom Covid-19.

W trakcie badañ potwierdzono, ¿e szczepionka nie powoduje ciê¿kich skutków ubocznych, a jedynie ³agodne - ból w miejscu szczepienia, ból g³osy i miêœni, zmêczenie.

W Stanach Zjednoczonych odnotowano najwiêcej na œwiecie zaka¿eñ koronawirusem - ponad 28,5 mln. Zmar³o ponad 511 tys. osób.

Dotychczas w USA zaczepiono ponad 70 mln osób.

Firma Johnson&Johnson deklaruje, ¿e natychmiast mo¿e dostarczyæ 4 mln dawek szczepionki. Do koñca marca - 20 milionów.

Football news:

Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)
Juventus is not giving up on the Super League. Roma demands that Juve, AC Milan and Inter withdraw from the project
We made a mistake and we apologize. We heard you. Arsenal's open letter of apology for Super League