Poland

USA: Zaszczepiono kilkuset pracowników Białego Domu

Kilkuset pracowników Bia³ego Domu zosta³o zaszczepionych na COVID-19 do wtorku - informuje CNN powo³uj¹c siê na dwóch przedstawicieli administracji Joe Bidena.

W nadchodz¹cych tygodniach zaszczepiæ siê maj¹ kolejne osoby pracuj¹ce na co dzieñ w Bia³ym Domu.

Wiêkszoœæ zaszczepionych urzêdników pracuje w Urzêdzie Wykonawczym Prezydenta USA (Executive Office of the President), co oznacza, ¿e na co dzieñ pracuj¹ w Bia³ym Domu. To w³aœnie osoby, które wykonuj¹ swoj¹ pracê stacjonarnie w siedzibie prezydenta USA maj¹ priorytet przy szczepieniach urzêdników.

Docelowo na COVID-19 maj¹ zostaæ zaszczepione wszystkie osoby pracuj¹ce w Bia³ym Domu.

Mimo szczepieñ urzêdnicy nadal musz¹ nosiæ maski w czasie przebywania w Bia³ym Domu - podkreœla CNN.

Sekretarz prasowa Bia³ego Domu, Jen Psaki informowa³a w ubieg³ym tygodniu, ¿e wszystkie osoby wchodz¹ce do Bia³ego Domu bêd¹ musia³y przechodziæ test na COVID-19, nosiæ maski ochronne N95 i stosowaæ siê do zasad dystansowania spo³ecznego. Miêdzy biurkami w zachodnim skrzydle Bia³ego Domu pojawi³y siê przegrody ze szk³a akrylowego.

- Prezydent poprosi³ nas, abyœmy byli wzorem dla wszystkich Amerykanów - podkreœli³a.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7