Poland

USA: Urna z głosami stanęła w płomieniach. Podpalenie?

Wiec wyborczy zwolenników Donalda Trumpa w Bostonie

AFP

FBI bada sprawê zapalenia siê urny wyborczej w Bostonie, do której karty do g³osowania wrzuca³y osoby oddaj¹ce przedterminowo g³os w wyborach prezydenckich w USA. W urnie znajdowa³y siê 122 g³osy, 35 zosta³o uszkodzonych. Urzêdnicy z Massachusetts twierdz¹, ¿e urna zapali³a siê w wyniku "celowego ataku".

Do po¿aru dosz³o w niedzielê, przed budynkiem Biblioteki Publicznej Bostonu.

Burmistrz Bostonu, Marty Walsh, nazwa³ incydent "hañb¹ dla demokracji, brakiem szacunku dla wyborców spe³niaj¹cych swój obywatelski obowi¹zek i przestêpstwem".

Policja wszczê³a postêpowanie ws. podpalenia i opublikowa³a zdjêcia osoby, która znajdowa³a siê w pobli¿u urny, gdy ta stanê³a w p³omieniach.

Football news:

Fabio Capello: against such a mediocre Real Madrid, Inter could have played better
Ibrahimovic met with the Swedish national team coach in Milan
Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result