Poland

USA: Ruszają badania nad skutkami COVID u dzieci

Amerykañski Narodowy Instytut Zdrowia og³osi³ rozpoczêcie nowych badañ, których celem ma byæ lepsze zrozumienie tego, jak zaka¿enie koronawirusem SARS-CoV-2 wp³ywa na dzieci.

Badacze maj¹ skupiæ siê przede wszystkim na próbie okreœlenia, które dzieci s¹ nara¿one na rozwiniêcie siê wielonarz¹dowego zespo³u zapalnego u dzieci (MIS-C) i w jaki sposób ta powa¿na choroba mo¿e byæ leczona.

"W oparciu o nasze obecne dane, wiêkszoœæ dzieci, które przejd¹ infekcjê koronawirusem, nie zostanie dotkniêtych ciê¿k¹ chorob¹" - czytamy w komunikacie Narodowego Instytutu Zdrowia.

"Jednak¿e te dzieci, u których rozwinie siê MIS-C, mog¹ doœwiadczaæ przed³u¿aj¹cej siê gor¹czki i silnego bólu w podbrzuszu, które mog¹ rozwin¹æ siê we wstrz¹s. Chocia¿ wiêkszoœæ dzieci prze¿ywa MIS-C, wywo³uje on d³ugoterminowe efekty, które s¹ w wiêkszoœci nieznane" - g³osi komunikat.

Football news:

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern did not participate in the discussion of the Super League and welcomes the reforms of the Champions League
Germany vs Super League: Bayern Munich and Borussia Dortmund chose the UEFA side and supported the reform of the Champions League
Tuchel about the Super League: I don't want to get involved in this, because my words may sound like an excuse
UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life