Poland

USA: Oskarżenie Trumpa o podżeganie do rebelii już w Senacie

Kongres USA

Architect of the Capitol, Public domain, via Wikimedia Commons

Izba Reprezentantów przekaza³a Senatowi oskar¿enie wobec by³ego ju¿ prezydenta Donalda Trumpa, któremu postawi³a zarzut pod¿egania do rebelii w przemówieniu do zwolenników poprzedzaj¹cym szturm sympatyków Trumpa na Kapitol 6 stycznia.

Tzw. artyku³ impeachmentu trafi³ do Senatu, który - zgodnie z konstytucj¹ - w takiej sytuacji przeprowadzi proces by³ego ju¿ prezydenta (procedurê impeachmentu wdro¿ono, gdy Trump by³ jeszcze g³ow¹ amerykañskiego pañstwa). Trump jest pierwszym w historii USA prezydentem wobec którego procedurê impeachmentu wszczêto dwukrotnie.

"Donald John Trump (...) pod¿ega³ do przemocy przeciwko rz¹dowi USA" - g³osi akt oskar¿enia odczytany przez kongresmana Jamiego Raskina, jednego z oskar¿ycieli Trumpa, w Senacie.

Za oskar¿eniem Trumpa g³osowa³o w Izbie Reprezentantów 10 kongresmanów Partii Republikañskiej.

Aby doprowadziæ do skazania Trumpa - co zamknê³oby mu drogê do ubiegania siê o prezydenck¹ nominacjê w 2024 roku - Partia Demokratyczna potrzebowa³aby poparcia 17 senatorów Partii Republikañskiej.

Prezydent Joe Biden mia³ przyznaæ w poniedzia³ek, ¿e nie wierzy i¿ w Senacie znajdzie siê wiêkszoœæ zdolna doprowadziæ do skazania by³ego prezydenta.

Proces Trumpa w Senacie rozpocznie siê 9 lutego.

Sonda¿ Reuters/Ipsos opublikowany w pi¹tek wykaza³, ¿e 51 proc. Amerykanów uwa¿a, i¿ Senat powinien skazaæ Trumpa.

6 stycznia, w czasie, gdy Kongres zatwierdza³ wybór Joe Bidena na prezydenta USA, na Kapitol wdar³a siê grupa zwolenników ustêpuj¹cego prezydenta. W czasie zamieszek zginê³o piêæ osób.

Wczeœniej Donald Trump wielokrotnie wypowiada³ siê publicznie na temat tego, ¿e wybory zosta³y sfa³szowane, a zwyciêstwo zosta³o mu "ukradzione".

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: You're in the wrong place if you're at Manchester United and you like to lose. I may be the worst loser in the club
Ko vid-masks of the Leopard are recognized as the best in Spain. Efficiency - 94%
Klopp admitted that he considered the option of Trent and Robertson in the center of the Liverpool defense
Inzaghi on 0:2 with Bologna: Lazio should react differently to a missed goal after an unforced penalty
Tuchel admitted that PSG tried to sign Bruno: they fought hard to get him
Ex-referee Andujar Oliver: Messi did not deserve a second yellow for fighting Kunde. The first one was already excessive
Spartak-2 coach Pilipchuk about Roche: I liked it. The qualification of the player is visible