Poland

USA nałożą sankcje na Rosję w związku z otruciem Nawalnego

Aleksiej Nawalny

AFP PHOTO / Moscow's Babushkinsky district court press service / handout

Jeszcze we wtorek administracja USA mo¿e na³o¿yæ sankcje na Rosjê w zwi¹zku z otruciem opozycjonisty, Aleksieja Nawalnego - informuje Reuters, powo³uj¹c siê na dwa Ÿród³a zbli¿one do tej sprawy.

Decyzja prezydenta Joe Bidena o na³o¿eniu sankcji w zwi¹zku z otruciem opozycjonisty ma byæ odzwierciedleniem jego ostrzejszej polityki wobec Rosji w tej sprawie. Administracja Donalda Trumpa nie zdecydowa³a siê na sankcje w sierpniu, gdy Nawalny trafi³ do szpitala w Omsku, po tym jak zemdla³ na pok³adzie samolotu.

Nastêpnie rosyjski opozycjonista zosta³ przewieziony na leczenie do Niemiec. Badania przeprowadzone w Niemczech wykaza³y, ¿e Nawalny zosta³ otruty bojowym œrodkiem chemicznym z grupy nowiczoków.

W³adze Rosji zaprzeczaj¹, jakoby Nawalny zosta³ otruty. Lekarze w Omsku, którzy zajmowali siê Nawalnym twierdzili, ¿e w jego ciele nie znaleziono œladów trucizny.

Reuters, powo³uj¹c siê na Ÿród³a pragn¹ce zachowaæ anonimowoœæ podaje, ¿e USA na³o¿¹ sankcje na Rosjê na podstawie dwóch rozporz¹dzeñ - 13661, które zosta³o wydane po inwazji Rosji na Krym i które pozwala nak³adaæ sankcje na przedstawicieli w³adz Rosji oraz 13382, wydanego w 2005 roku w celu walki z proliferacj¹ broni masowej zag³ady.

Oba rozporz¹dzenia pozwalaj¹ m.in. na zamra¿anie aktywów osób objêtych tymi sankcjami i zakazywanie amerykañskim firmom i osobom fizycznym utrzymywania interesów z takimi osobami.

ród³a Reutersa twierdz¹ te¿, ¿e administracja Bidena zamierza te¿ skorzystaæ z Ustawy o eliminacji broni chemicznej z 1991 roku.

Departament Stanu na razie nie komentuje tych doniesieñ.

Kolejne Ÿród³o we w³adzach USA twierdzi, ¿e sankcje na³o¿one przez USA na Rosjê mog¹ byæ skoordynowane z sankcjami, jakie na³o¿y na Rosjê UE.

Football news:

Tuchel on the fight for the top 4: Everything is in the hands of Chelsea
Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance