Poland

USA: Największy jak dotąd spadek liczby wykrywanych zakażeń

Punkt testowania na COVID w Nowym Jorku

AFP

Liczba zaka¿eñ koronawirusem w USA wykrytych w ubieg³ym tygodniu spad³a - tydzieñ do tygodnia - o 21 proc. Liczba wykrywanych zaka¿eñ nie spad³a w tym czasie tylko w jednym stanie.

W minionym tygodniu zmniejszy³a siê te¿ liczba chorych na COVID-19 w amerykañskich szpitalach.

W tygodniu koñcz¹cym siê 24 stycznia w USA wykryto 1,2 mln zaka¿eñ (tydzieñ wczeœniej - 1,5 mln). To najwiêkszy jak dot¹d, zarówno w liczbach bezwzglêdnych, jak i w procentach, spadek liczby zaka¿eñ koronawirusem w USA - wynika z danych Reutersa.

Jedynym stanem USA, w którym w ostatnim tygodniu liczba zaka¿eñ wzros³a by³o New Hampshire.

Z kolei w Kalifornii liczba wykrytych zaka¿eñ zmniejszy³a siê o 32 proc.

Liczba zgonów chorych na COVID-19 zmniejszy³a siê w USA - tydzieñ do tygodnia - o 6,6 proc. W ubieg³ym tygodniu zmar³o w USA ok. 21,6 tys. zaka¿onych.

£¹cznie w USA zmar³o jak dot¹d 420 963 chorych na COVID-19. Oznacza to, ¿e w zwi¹zku z zaka¿eniem zmar³ 1 na 780 mieszkañców USA.

Liczba chorych na COVID-19 w amerykañskich szpitalach spad³a w ubieg³ym tygodniu o 7,5 proc. - do ok. 119 tysiêcy.

W minionym tygodniu 9,2 proc. przeprowadzanych w kraju testów na COVID-19 da³o wynik pozytywny (to najni¿szy odsetek pozytywnych testów na COVID w USA od tygodnia koñcz¹cego siê 8 listopada).

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17