Poland

Uproszczone restrukturyzacje: poczekajmy z pochwałami

Miar¹ sukcesu powinna byæ liczba uk³adów zatwierdzanych, a nastêpnie wykonanych – zauwa¿a sêdzia Cezary Zalewski, orzekaj¹cy w sprawach gospodarczych.

Uproszczone postêpowanie restrukturyzacyjne (UPR) jest dla przedsiêbiorców w k³opotach dobr¹ drog¹. A pan by³ sceptyczny wobec tego elementu Tarczy 4.0.

Mój sceptycyzm wi¹¿e siê nie z obaw¹, czy d³u¿nicy bêd¹ korzystaæ z tak atrakcyjnej procedury, tylko czy jej stosowanie w zbyt wielu sytuacjach nie bêdzie wi¹za³o siê z nadmiernie negatywnymi skutkami dla wierzycieli.

Podobno przegl¹da³ pan dane z Warszawy. Jak wygl¹daj¹?

Z dostêpnych dla mnie danych w s¹dzie warszawskim wynika, ¿e zatwierdzonych uk³adów jest bardzo niewiele, tak jak spraw, w których s¹d podj¹³ decyzjê negatywn¹ dla d³u¿nika. Absolutna wiêkszoœæ postêpowañ wci¹¿ jest wiêc w toku. Brakuje zatem obecnie danych potwierdzaj¹cych wysoki wskaŸnik zawartych uk³adów. Przyczyn¹ rozbie¿noœci jest zapewne nieodnotowanie w systemach s¹dowych uk³adów, które zosta³y faktycznie zawarte, a co do których nie zosta³a jeszcze wydana decyzja s¹du restrukturyzacyjnego.

Ale zainteresowanych uproszczonym postêpowaniem restrukturyzacyjnym jest sporo?

Sama znacz¹ca liczba przedsiêbiorców (w wiêkszoœci osób fizycznych prowadz¹cych w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹), z uwagi na atrakcyjnoœæ rozwi¹zañ zwi¹zanych z UPR nie mo¿e dziwiæ ani zaskakiwaæ. Ustawodawca uprzywilejowa³ d³u¿ników, daj¹c im do rêki daleko id¹ce rozwi¹zania prawne zachêcaj¹ce do korzystania z tego postêpowania.

Co powinno byæ miar¹ sukcesu?

Miar¹ sukcesu powinna byæ dopiero liczba uk³adów zatwierdzonych, a nastêpnie wykonanych, a jeszcze jest zbyt wczeœnie og³aszaæ sukces. Dopiero ustalenie, ¿e d³u¿nicy co do zasady dobrze wykorzystuj¹ nowe instrumenty, uwzglêdniaj¹c przy tym interes wierzycieli, pozwoli na pe³n¹ ocenê nowych regulacji.

Popularnoœæ nowej procedury chyba œwiadczy o w³aœciwym odczytaniu potrzeb rynku przez przedsiêbiorców, którzy wpadli w trudnoœci finansowe?

Do najbardziej pozytywnych aspektów nale¿y ograniczenie w UPR roli s¹dów restrukturyzacyjnych, które niezmiennie od kilku lat s¹ przeci¹¿one, a co za tym idzie, nie mog¹ w sposób optymalny i odpowiednio szybki podejmowaæ decyzji. Istnieje wiêc sta³a potrzeba wzmacniania kadrowego wydzia³ów, szczególnie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie doœwiadczenie.

Football news:

Three Barca players under the age of 19 have scored in La Liga this season. This is a tournament record
Mbappe has scored 7 goals in his last 4 matches
Andrea Pirlo: Juventus started 20 minutes late. But I liked the reaction of the team
Ronald Koeman: There are no excuses at Barca for playing young people. So it is even more pleasant to win
Federico Chiesa: For Juventus, every match is now like a final: in Serie A, in the Champions League and in the Cup
Juventus is 1 point behind Milan and 7 points behind Inter. The teams have 25 matches each
Moriba scored for Barca in La Liga in 18 years and 46 days. Only Messi, Fati, Pedri and Krkic have done it before