Poland

Upiorny świat sztucznej inteligencji

Robot

Robot dyskretnie nadzorowany przez cz³owieka, czyli przysz³oœæ przemys³u? Na zdjêciu otwarta w 2018 r. fabryka urz¹dzeñ elektrycznych w japoñskiej Irumie. Firma Yaskawa chwali siê, ¿e dziêki automatyzacji osi¹ga tu wydajnoœæ trzykrotnie wiêksz¹ ni¿ w zak³adach produkuj¹cych przy u¿yciu metod konwencjonalnych

Getty Images

Przez pokolenia zbudowaliœmy cywilizacjê, której najwiêkszym bo¿kiem jest niski koszt. Nawet postêp techniczny wydaje siê dokonywaæ w jego imiê. Doszliœmy do momentu, w którym najwiêkszym kosztem jesteœmy my sami. Ludzka praca.

Roboty przemys³owe, internet, sztuczna inteligencja – pochód cyfrowej rewolucji zmniejsza koniecznoœæ zatrudniania ludzi. Jak twierdz¹ analitycy firmy McKinsey, ok. 60 proc. obecnie istniej¹cych zawodów mo¿na zautomatyzowaæ. Specjaliœci ze Œwiatowego Forum Ekonomicznego (WEF) twierdz¹ z kolei, ¿e z powodu samej robotyzacji w latach 2020–2025 zniknie z gospodarek krajów rozwiniêtych nawet 85 mln miejsc pracy. Coraz czêœciej nie jest to praca tylko fizyczna, ale i umys³owa.

To nie lada wyzwanie nie tylko dla pracowników przysz³oœci, ale te¿ dla pañstw, a nawet samych liderów automatyzacji – czêsto globalnych koncernów. W którymœ momencie mo¿e siê bowiem okazaæ, ¿e ci¹g³e obni¿anie kosztów pozbawi ich potencjalnych klientów. Bo ci nie bêd¹ mieli za co kupiæ ich produktów i us³ug.

Cyfrowa rewolucja prze z si³¹ tarana. W tym pochodzie pod ramiê pod¹¿aj¹ ze sob¹ robotyka i sztuczna inteligencja (AI). Sztandar, pod którym krocz¹, zawi...

Football news:

Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?
Neymar was named the best player of the week in the Champions League