Poland

UNWTO: Co trzeci kraj na świecie zamknięty dla turystów

Ograniczenia w podró¿owaniu powoduj¹, ¿e jeden na trzy kierunki turystyczne na œwiecie jest obecnie ca³kowicie zamkniêty dla turystyki miêdzynarodowej – podaje Œwiatowa Organizacja Turystyki (UNWTO).

Pojawienie siê nowych wariantów koronawirusa sk³oni³o wiele rz¹dów do wprowadzenia ograniczeñ w podró¿owaniu, a¿ do ca³kowitego zamkniêcia granic przed turystami. To drugie rozwi¹zanie najpopularniejsze jest w regionie Azji i Pacyfiku i w Europie.

UNWTO oceni³a sytuacjê w 217 krajach na ca³ym œwiecie. Od pocz¹tku lutego 69 z nich, czyli 32 procent jest ca³kowicie zamkniêtych dla turystyki miêdzynarodowej. Spoœród nich nieco ponad po³owa (38 kierunków) by³a zamkniêta od co najmniej 40 tygodni. Jednoczeœnie 34 procent jest obecnie czêœciowo zamkniêtych dla miêdzynarodowych turystów.

Raport pokazuje, ¿e istniej¹ wyraŸne ró¿nice regionalne. Z 69 miejsc, których granice s¹ ca³kowicie zamkniête dla turystów 30 znajduje siê w regionie Azji i Pacyfiku, 15 w Europie, 11 w Afryce, 10 w obu Amerykach a trzy na Bliskim Wschodzie.

Jednoczeœnie badanie UNWTO wskazuje na tendencjê do przyjmowania bardziej zniuansowanego, podejœcia do wdra¿ania ograniczeñ w podró¿owaniu. Rosn¹ca liczba krajów wymaga od zagranicznych turystów przedstawienia po przyjeŸdzie negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego, a tak¿e podania danych o swoim pobycie, by mo¿na by³o œledziæ gdzie przebywaj¹. Takie warunki ma obecnie 32 procent wszystkich krajów. Czêsto ³¹cz¹ ten warunek z kwarantann¹.

– Ograniczenia w podró¿owaniu s¹ szeroko stosowane dla ograniczenia rozprzestrzeniania siê wirusa – mówi cytowany w komunikacie sekretarz generalny UNWTO Zurab Polilikaszwili. – Teraz, gdy pracujemy nad wznowieniem turystyki, musimy zdaæ sobie sprawê, ¿e ograniczenia to tylko czêœæ rozwi¹zania. Wykorzystanie tego œrodka musi opieraæ siê na analizie najnowszych danych o zaka¿eniach, aby umo¿liwiæ bezpieczne i odpowiedzialne ponowne uruchomienie turystyki, od której zale¿y wiele milionów przedsiêbiorstw i miejsc pracy.

Raport zwraca uwagê, ¿e rz¹dy radz¹ te¿ obywatelom niepodejmowanie podró¿y. Do tyczy to tak¿e krajów bêd¹cych najwiêkszymi tak zwanymi rynkami Ÿród³owymi w turystyce œwiatowej. W 2018 roku dziesiêæ najwiêkszych dostarczy³o 44 procent ca³ego ruchu miêdzynarodowego. UNWTO zauwa¿a, ¿e ??rady wydawane przez rz¹dy odegraj¹ kluczow¹ rolê w ponownym uruchomieniu i o¿ywieniu turystyki w najbli¿szych tygodniach i miesi¹cach.

Football news:

Solskjaer on the Champions League semi-finalists: When you see how well Manchester United played against them, you know that we are not a million miles behind
Foden stopped working with the company that tweeted about Mbappe. The firm said that all posts are coordinated with clients
Pogba on Jose's words about Solskjaer: He lost the match and wanted to talk not about the game, but about someone's dad. Very Mourinho-like
Herta went into quarantine with the whole team. Matches against Mainz, Freiburg and Schalke postponed
Benzema and Real Madrid are close to extending their contract until 2023
In 1936, the City was supposed to come to the USSR. The tour was approved by Stalin, but the organizer was shot
Petrzhela on Kudela's disqualification: A disaster! Black is black, and white is white. How else to say it?