Poland

UniCredit zniknie z warszawskiej giełdy?

Banki

Bloomberg

Zarz¹d w³oskiego giganta finansowego proponuje wycofanie akcji z obrotu na GPW. Warszawska gie³da mo¿e straciæ spó³kê stanowi¹c¹ ponad 8 proc. jej ³¹cznej kapitalizacji.

Zarz¹d UniCreditu w projektach uchwa³ na walne zgromadzenie, zwo³ane na 15 kwietnia, proponuje wycofanie banku z dual listingu na GPW. Proponowany sposób to skup akcji w³asnych, maksymalnie 20 mln stanowi¹cych 0,89 proc. kapita³u banku.

Najwiêkszy w³oski bank jest notowany na warszawskiej gie³dzie na zasadzie dual listingu od grudnia 2007 r., co by³o konieczne ze wzglêdu na wymogi Komisji Nadzoru Finansowego, który d¹¿y do tego, aby zagraniczni w³aœciciele najwiêkszych pod wzglêdem udzia³ów rynkowych polskich banków byli notowani na naszej gie³dzie (co ma zwiêkszyæ bezpieczeñstwo systemu finansowego). UniCredit nie ma ju¿ formalnego obowi¹zku bycia notowanym na GPW odk¹d sprzeda³ w po³owie 2017 r. pakiet kontrolny w Banku Pekao, ale dopiero w po³owie 2019 r. walne zgromadzenie upowa¿ni³o zarz¹d do delistingu i da³o okreœlony czas na przeprowadzenie transakcji, jednak nie dosz³o do niej.

Czytaj tak¿e: Mustier nie bêdzie ju¿ prezesem Unicreditu

UniCredit podaje teraz, ¿e nie by³o jasnoœci jak przeprowadziæ delisting, ale po dyskusjach z KNF polski nadzór potwierdzi³, ¿e konieczne jest przeprowadzenie skupu akcji w³asnych w formie wezwania obejmuj¹cego wszystkie papiery UniCreditu w KDPW. W³osi uwa¿aj¹, ¿e w wyniku tego wezwania nie musi byæ skupiona minimalna liczba akcji i bank bêdzie móg³ ubiegaæ siê o delisting bez wzglêdu na to, ile papieru skupi. Oko³o 13,34 mln akcji, czyli 0,60 proc. kapita³u UniCreditu, jest zarejestrowanych w KDPW. Upowa¿nienie, które akcjonariusze maj¹ wydaæ zarz¹dowi, ma byæ wa¿ne przez 18 miesiêcy. Bank podkreœla, ¿e zarz¹d nie podj¹³ jeszcze formalnej decyzji o rozpoczêciu skupu akcji w formie wezwania na GPW.

UniCredit wyceniany jest obecnie na 93 mld z³, co stanowi 8,2 proc. kapitalizacji ca³ej warszawskiej gie³dy (polskie spó³ki s¹ warte 560 mld z³, niemal dok³adnie tyle samo co zagraniczne). Ostatnio za jedn¹ akcjê p³acono 41,6 z³, od pocz¹tku roku kurs wzrós³ o 20 proc. Notowania s¹ jednak w d³ugoterminowym trendzie spadkowym – dekada przynios³a blisko 80-proc. przecenê.

Obroty akcjami UniCreditu na GPW, mimo wielkiej kapitalizacji tej spó³ki, s¹ mizerne. W ca³ym 2020 r. w³aœcicieli zmieni³y jego walory warte zaledwie 26,6 mln z³ (pod tym wzglêdem bank znalaz³ siê na 191. miejscu na GPW w 2020 r.), œrednio na sesjê obroty wynosi³y 2,11 tys. sztuk. W styczniu i lutym tego roku obroty jeszcze spad³y i wynios³y odpowiednio 0,9 mln z³ i 1,2 mln z³.

Football news:

UEFA has approved a change in the format of the Champions League. The Europa League and the LK will also lose the group stage from 2024
Lineker on Super League: Klopp has always been a man of the people. I wonder what coaches like Jurgen and Pep will say
UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible