Poland

Unia popiera Nigeryjkę na szefową WTO

Gospodarka

Nigeryjka Ngozi Okonjo-Iweala i Koreanka Yoo Myung-hee.

AFP/Bloomberg

Unia Europejska popiera Nigeryjkê na stanowisko dyrektora generalnego Œwiatowej Organizacji Handlu. By³aby to pierwsza kobieta i pierwszy przedstawiciel Afryki na czele tej organizacji.

Dwie rzeczy s¹ pewne w wyœcigu o fotel szefa Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO). Nie bêdzie nim Europejczyk. I bêdzie nim kobieta. Na ostatniej prostej osta³y siê dwie kandydatki: Nigeryjka Ngozi Okonjo-Iweala i Koreanka Yoo Myung-hee.

¯adnej z nich nie brakuje kompetencji, ostatecznie wybór bêdzie wiêc raczej podyktowany wzglêdami politycznymi. Dla czêœci krajów– np. dla USA – problemem mo¿e byæ fakt, ¿e Nigeria jest miejscem sporych chiñskich inwestycji, wiêc pojawia siê obawa, ¿e obywatelka tego kraju bêdzie zbytnio sprzyjaæ chiñskiemu stanowisku. Z kolei dla innych, w tym dla UE, wybór Afrykanki by³by dowodem na to, jak wa¿na staje siê Afryka w miêdzynarodowym porz¹dku instytucjonalnym.

Przy wskazywaniu kandydatów licz¹ siê ró¿ne kwestie dwustronne. Np. Japonia poinformowa³a, ¿e popiera Nigeryjkê, bo Koreanka na stanowisku ministra handlu swojego kraju niejednokrotnie krytykowa³a Japoniê w kontekœcie dwustronnego sporu o pó³przewodniki.

Ostatecznie decyzja musi byæ podjêta jednomyœlnie przez 164 pañstwa cz³onkowskie do 7 listopada. Ju¿ obecnie WTO dzia³a bez szefa, bo poprzedni – Brazylijczyk Roberto Azevedo – odszed³ ze stanowiska pod koniec sierpnia, rok przed up³ywem czteroletniej kadencji.

Proces nominacji polega na stopniowym wykluczaniu kolejnych kandydatów, którzy zdaniem prowadz¹cego ten proces przewodnicz¹cego Rady Generalnej ciesz¹ siê najmniejszym poparciem. Oficjalnie zg³oszono osiem nazwisk. Najpierw odpadli przedstawiciele Meksyku, Egiptu i Mo³dawii, w kolejnej fazie Kenii, Arabii Saudyjskiej i Wielkiej Brytanii. UE w ¿adnym momencie tego formalnego procesu nie mia³a swojego kandydata. Wczeœniej do tej funkcji przymierza³ siê Phil Hogan z Irlandii, który do koñca sierpnia by³ komisarzem ds. handlu UE. Jeszcze zanim zrezygnowa³ z tego stanowiska, po oskar¿eniach o ³amanie przepisów dotycz¹cych walki z pandemi¹ w Irlandii, wycofa³ siê te¿ z wyœcigu o fotel szefa WTO. Pod presj¹ samej przewodnicz¹cej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która mia³a œwiadomoœæ, ¿e tym razem Europejczyk nie ma szans na to stanowisko.

UE nie musi popieraæ wspólnego kandydata do WTO, ale wiele pañstw – w tym Polska – opowiedzia³o siê za tak¹ opcj¹. Jednak przez ostatnie tygodnie nie udawa³o siê znaleŸæ konsensusu w tej sprawie: wiêkszoœæ, w tym Niemcy i Francja, popiera³a Nigeryjkê. Natomiast Europa Wschodnia opowiada³a siê za Koreank¹. Ostateczna decyzja mia³a zapaœæ w poniedzia³ek wieczorem i wszystko wskazywa³o na to, ¿e wybór padnie na Nigeryjkê. Nie by³o tylko wiadomo, czy bêdzie to poparcie ca³ej Unii, czy te¿ 25 pañstw. Bo dwa pañstwa do koñca forsowa³y Koreankê: Wêgry i S³owacja.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej odpowiedzialny za handel miêdzynarodowy, wczeœniej oficjalnie mówi³, ¿e obie kandydatki s¹ œwietne. Ostatecznie preferencja dla Nigeryjki wynika z faktu, ¿e jest ona du¿o bardziej doœwiadczona politycznie. Yoo Myung-hee jest ministrem handlu Korei, od wielu lat zajmuje siê negocjowaniem umów handlowych, zatem jest niezwykle kompetentna w sprawach technicznych. Natomiast Ngozi Okonjo-Iweala by³a trzykrotnie ministrem w rz¹dzie Nigerii, w tym ministrem finansów, od wielu lat jest na eksponowanych stanowiskach w Banku Œwiatowym, jest te¿ w Gavi – œwiatowej koalicji na rzecz szczepionki przeciwko koronawirusowi. – WTO jest w g³êbokim kryzysie. Musi przyjœæ ktoœ z zewn¹trz i potrz¹sn¹æ organizacj¹. To musi byæ polityk – mówi nieoficjalnie „Rzeczpospolitej" unijny dyplomata znaj¹cy kulisy budowania poparcia dla wspólnego kandydata UE. Jak podkreœla, Ngozi Okonjo-Iweala jest osob¹ œwietnie znan¹ i cenion¹ w Waszyngtonie, Pekinie i Brukseli, a to trzy stolice kluczowe dla budowania porozumienia w sprawie globalnego handlu. I choæ USA wyrazi³y preferencje dla Koreanki, to nie zawetowa³y Nigeryjki, a to jest kluczowe. – Nie bez znaczenia jest zapewne fakt, ¿e Nigeryjka ma te¿ amerykañski paszport – zauwa¿a nasz rozmówca. Ostatecznie, gdy dojdzie do podejmowania decyzji w Genewie, wa¿ne bêdzie nie kto kogo popar³, ale kto kogo nie zawetowa³.

Football news:

Bale has 200 career goals. He hasn't scored in European competition for 2 years
Fati became socio of Barca, but will not be able to vote in the next election
Jose Mourinho: some Tottenham players coming to visit LASK, Ludogorets, think they don't belong there
Pioli on 4:2 with Celtic: Milan did not lose their head at 0:2 and continued to play as a team
Messi will be at PSG next year. RMC Sport journalist on Barca forward
Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona